სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსების ცვეთისა და დაზიანების დიაგნოსტიკური მოწყობილობა . ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2007წ. #1(25), გვ 13-17.

ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე. მოძრავი შემადგენლობის ინტერვალური რეგულირების სისტემა ინტელექტუალური გადამწოდების გამოყენებით . ჟურნალი “ტრანსპორტი”,. 2005წ. #4, გვ.18-21.

ი. გელენავა. მოძღვარი, როგორც კულტურათა ინტეგრაციის რეალიზატორი (აფხაზეთის მაგალითი, XIX – XX სს. მიჯნა).. `ინტელექტი~ ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: გამომცემლობა: `ლოგოსი“ . 2008წ. #5.

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი.. მრავალკრიტერიუმიან ამოცანებში ლოკალური მიზნებისა და კრიტერიუმების სისტემის ფორმირების პრინციპები. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. .. 1997წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. მრავალკრიტერიუმიან ამოცანებში ლოკალური მიზნებისა და კრიტერიუმების სისტემის ფორმირების პრინციპები. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 10-11 გვ..

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. მრავალკრიტერიუმიანი შედეგის შეფასებისა და არჩევის მეთოდი დინამიური ობიექტების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.18-24 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მრავალპროცესორულ გამოთვლით სისტემებში მართვის პროცესებისs შესწავლა ანალიტიკურ და იმიტაციურ მოდელების ბაზაზე. სამეცნიერო შრომების კრებული გამომცემლობა''ინტელექტი, თბილისი. 1995წ. .

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-,,მშენებლობა. 2009წ. #2(13).

ი. ხართიშვილი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი. სტუ შრომების კრებული. 2005წ. №2(456).

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. მრავალფენოვანი გარსითი სასრული ელემენტის რეაქციის ვექტორების და მატრიცის ერთი მიდგომის შესახებ. სტუ შრომების კრებული. 2004წ. №4(454).

ლ. იმნაიშვილი. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულების სინთეზი გრაფების საშუალებით. სტუ-ს შრომები, # 13 (369), 1990, გვ. 57-59. . . 1990წ. .

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. მრავალწლიანი ნალექების უზრუნველყოფის მრუდის გამოთვლა და აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ 96-98.

ვ. შურღაია, ვ. შურღაია, ი. ზაქაიძე. მრავალწლიური ნალექბის უზრუნველყოფის მრუდის აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2005წ. გვ.96-98.

ე. გვენეტაძე. მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო(რეცენზია). საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. მრეწველობის მდგრადი და უსაფრთხო განვიტარების თანამედროვე შედეგები და კრიტერიუმები. გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემია, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, . 2007წ. 0,3.ნ.თ..

ი. კვესელავა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი. თბილისი, სტუ-ს საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, კრებული. 2008წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, უჩა მეტრეველი. მსოფლიო ახალი წესრიგის მიზანი და 21 საუკუნის გამოწვევები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიოერო შრომების კრებული. 2016წ. №6.

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიო ახალი წესრიგის ძიებაში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. N3.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11-12. 2003წ. .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. სპეციალური ნომერი 1 (13); 515-517 გვ..