სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. თედორაძე, ო.ოდიშელიძე. ჰორიზონტალური როტაციულ დანიანი ხელის ჩაის ფოთლის საკრეფი აპარატის გამოცდის შედეგები . საქ.სსი-ის შრომები. 1980წ. ტ.115, 85-91გვ..

გ. დურგლიშვილი. ჰორიზონტალური ჭაბურღილის დებიტის და დრენაჟის ფართობის გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2016წ. 31.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. საქ. საინჟინრო აკადემია. 2002წ. .

ნ. ბერიშვილი, ც.ბუჩუკური, რ.გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების არაკორექტულობა ღერძულ-სიმეტიულ დატვირთვებზე გაანგარიშებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, ც.ბუჩუკური, ნ.ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების არაკორექტულობა ღერძულ-სიმეტრიულ დატვირთვებზე გაანგარიშებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ.ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ” ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე"მოხსენებები. 2005წ. .

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ჯ. გრიგალაშვილი. ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოების ჩატარების სახიფათო პროცესების მოდელირება არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” // თეზისების კრებული // “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2011წ. 30 მარტი, 2011. გვ. 28, 29 .

Н. Имнадзе, დ. ჩანქსელიანი. ჰუმინის ნივთიერებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N4, გვ.187, კონფერენციის მასალები - თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი.

ნ. გელაძე. ჰუმუსური წყლების შიდა-დიფუზიური კოეფიციენტის D და განაწილების კოეფიციენტის Г განსაზღვრის მეთოდიკა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. N4(40). 2006წ. გვ. 60-68.

თ. დავითაშვილი, G. Gunava , N.Skhirtladze. – Including of the Elements of a Mierophysies in the Numerical Model of Cloud. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. Vol. 21, 2006-2007, p.p.56-59 2006-2007.

მ. ზორანიანი, ნ. გუნია, დოღონაძე ნ.. – like სუფიქსიანი ზედსართავები, რომლებიც აღნიშნავენ მიმსგავსებას. “განათლება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1, გვ.146-148 .

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე. – К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. . 1976წ. Сообщения АН ГСР, т.84, №2, (0,25)..

. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР, т.65, №3, (0,25).. 1972წ. .

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР. 1972წ. т.65, №3, .

К. კვინიხიძე. – О концептуальной модели эволюции генома. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2002წ. (132-134)..

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე. – О концептуальном моделировании ассоциативной памяти.. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, .. 2005წ. N 9, p.p. 296-300.

К. კვინიხიძე. – О концептуальных моделях генома. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2001წ. (158-162)..