სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღამბაშიძე. ფინანსური აქტივების მართვის ალტერნატივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. 4–6 3–12.

დ. მაგრაქველიძე. ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების ზოგადი პრინციპები აშშ-ში (FASB 115). საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2013წ. #1(45).

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური აღრიცხვის ხელოვნება . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2007წ. N 13 გვ. 49-52.

. ფინანსური აღრიცხვის ხელოვნება. „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2007წ. N 13 გვ. 49-52.

ი. მამალაძე. ფინანსური და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №2; 16-19 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, რობაქიძე ი.. ფინანსური და ინვესტიციური ბაზები და მათი ურთიერთკავშირი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 80-90..

ს. ბლიაძე. ფინანსური დაბანდებების და ძირითადი საშუალებების აღღიცხვა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ.1 1(42) . 2008წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ.1 1(42) .

ი. გიაშვილი. ფინანსური დაგეგმვის კომპიუტერული მოდელები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. № 2(7). გვ.188-190.

დ. მაგრაქველიძე. ფინანსური დანაშაული და მისი გამომწვევი მიზეზები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2012წ. #2(43).

ი. მამალაძე, რევაზ კაკულია. ფინანსური ეკონომიკა და საგადასახადო-საბიუჯეტო ურთიერთობათა თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. №9; 88-93 გვ.

თ. აბუაშვილი, მამალაძე ირინე. ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2015. 2015წ. 3 გვ.

ნ. ბებიაშვილი. ფინანსური ინფორმაციის ანალიზის თავისებურებანი. ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2012წ. #1 იანვარი2012, გვ. 19–23 .

თ. ნუცუბიძე. ფინანსური კონტროლი საბაზისო ეკონომიკის პირობებში. „პარალელი“. 2012წ. N3, გვ. 274-278.

დ. მაგრაქველიძე. ფინანსური კრიზისები და მისი წარმოქმნის მოდელები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #7.

გ. ცაავა. ფინანსური ლევერიჯი როგორც საწარმოს საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობის დონის მაქსიმიზაციის მექანიზმი.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 23-30..

ვ. გეგენავა. ფინანსური მაჩვენებლები ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გეგმაში. ჟ. „ეკონომისტი“, № 11, თბილისი . 1980წ. 4 გვ..

ნ. ბებიაშვილი. ფინანსური მდგომარეობის ექსპრეს ანალიზი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. #1, გვ. 12-15.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი ბანკში: კაპიტალის, აქტივებისა და პასივების, შემოსავლიანობის, რისკების, ფინანსური მართვის თანამედროვე სისტემები და ოქროს საბანკო წესი . „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“, შრომის კრებული. 2015წ. გვ. 108 – 114.

რ. გაფრინდაშვილი. ფინანსური მოღვაწეობის ფსიქოლოგიური „საიდუმლოებანი“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N2, გვ. 197-149.

ა. ქუთათელაძე, ი. კვეტენაძე. ფინანსური რისკები თანამედროვე ეკონომიკურ სისტემაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2013წ. #5-6 გვ. 70-75 .