სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. მაგრაქველიძე. ფინანსური კრიზისები და მისი წარმოქმნის მოდელები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #7.

გ. ცაავა. ფინანსური ლევერიჯი როგორც საწარმოს საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობის დონის მაქსიმიზაციის მექანიზმი.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 23-30..

ვ. გეგენავა. ფინანსური მაჩვენებლები ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გეგმაში. ჟ. „ეკონომისტი“, № 11, თბილისი . 1980წ. 4 გვ..

ნ. ბებიაშვილი. ფინანსური მდგომარეობის ექსპრეს ანალიზი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. #1, გვ. 12-15.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი ბანკში: კაპიტალის, აქტივებისა და პასივების, შემოსავლიანობის, რისკების, ფინანსური მართვის თანამედროვე სისტემები და ოქროს საბანკო წესი . „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“, შრომის კრებული. 2015წ. გვ. 108 – 114.

რ. გაფრინდაშვილი. ფინანსური მოღვაწეობის ფსიქოლოგიური „საიდუმლოებანი“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N2, გვ. 197-149.

ა. ქუთათელაძე, ი. კვეტენაძე. ფინანსური რისკები თანამედროვე ეკონომიკურ სისტემაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2013წ. #5-6 გვ. 70-75 .

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ფინანსური რისკების შეფასება და საინვესტიციო გადაწყვეტილებები ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია"გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია\\\\\\\". 2009წ. გვ. 180-183.

მ. ჩინჩალაძე, ანა კურტანიძე. ფინანსური ურთიერთობის არსთან და ფუნქციებთან დაკავშირებული სადისკუსიო საკითხები.. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2014წ. .

თ. ბერიძე, ნ. მაქაცარია, ლ. ბერიძე. ფინანსური შედეგების აუდიტის საკითხებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2012წ. #2 (25), გვ. 27-31.

რ. ქინქლაძე, თინა ჯოლბორდი, ნინო აბესაძე. ფინანსურ–ეკონომიკური ანალიზის განვითარების პერსპექტივები. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #2.

ნ. ნატროშვილი. ფინველის კოლიბაქტერიოზისა და პულოროზის აღმძვრელთა ანტიოტიკების მგრძნობელობა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII გვ 180-182. 2005წ. 2005წ. XXXIII .

ცქვიტინიძე ზ.. ფიონური მოვლენების ზემოქმედების თავისებურებანი კოლხეთის დაბლობის ატმოსფერული ჰაერის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.. კრებული: მეტეოროლოგიის პრობლემები - თბ., ჰმი-ს შრომები, N 114, გვ.99-103. 2010წ. N 114, გვ.99-103..

მ. კაპანაძე. ფირმათა კლასტერები გლობალურ ინოვაციურ ეკონომიკაში,. ჟურნ. „ახალი ეკონომისტი“ . 2012წ. N 1 2012 22-26გვ.

ნ. დარსაველიძე. ფირმაში კრიზისული სიტუაციის დადგომის ნიშნები. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. N-4(28) გვ.57-59.

ა. აბრალავა. ფირმაში მარკეტინგული სამსახურის არსებობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. N1, გვ. 88-96.

ა. წულაია, ანზორ აბრალავა. ფირმაში მარკეტინგული სამსახურის არსებობის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები . ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. #1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 88-96, .

გ. იაშვილი, ვ. ერმოლაევი. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

ნ. გეგენავა. ფირმების საგარეო კონკურენტუნარიანობა და მისი ამაღლების სტრატეგიები. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. N1–2 , გვ: 144–146 (2გვ.).

ა. წულაია. ფირმის ბიზნეს-გეგმა და მისი კავშირი მარკეტინგულ პროგრამასთან . ჟურნალი ეკონომიკა . 2016წ. #1-2.