სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბალიაშვილი. ფულადი სახსრების მართ ვა ინფლაციის პირობებში. ეკონომიკა”. 2009წ. 2009, #8-9.

ლ. ბოჭორიშვილი. ფულადი სახსრების მართვა ენერგეტიკაში. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 4, გვ.80-89.

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,თ.არჩვაძე. ფულად– საკრედიტო პოლოტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის ფინანსურ უზრუნველყოფაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 2007წ. N 1(25) 21–23.

ზ. ვაშაკიძე, ვახტანგ ხომიზურაშვილი. ფული საქართველოს განვითარებისათვის. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა".. 2013წ. #3, 54-57 გვ., .

ბ. ცხადაძე, ზ. ცხადაძე. ფულის ერთეულები ქართულ კლასიკურ ტექსტებში. წერილი მეორე (კერმა, მეკერმე, სტატერი//სატირი, ფოლი, ობოლი). "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2010წ. #5 , 131-134.

ბ. ცხადაძე, ზ. ცხადაძე. ფულის ერთეულები ქართულ კლასიკურ ტექსტებში. წერილი პირველი (ვეცხლი, დრამა, დრაჰმე, დიდრაქმა, დრაჰკანი). "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2010წ. #2 (8), 106-109.

ს. პავლიაშვილი, ლ.ჯანგულაშვილი. ფულის თანამედროვე თეორიების თავისებურებანი. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება".. 2012წ. #1(5) 0,3გვ..

ნ. ბებიაშვილი, ლ.ქოქიაური. ფულის ღირებულება დროში. რთული პროცენტის ექვსი ფუნქცია. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2006წ. #9, გვ.69-73.

რ. შენგელია. ფულის წარმოშობა - განვითარების ეკონომიკირი და სამართლებრივი ასპექტები. გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებილი. 2017წ. №7 .თბილისი.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში . . 2012წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2012.

მ. სოსელია. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის. . . 2013წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2013.

მ. სოსელია. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის. . . 2013წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულიII, 2013..

მ. ოხანაშვილი. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. გვ.8-11.

კ.შენგელია, ნ.ჩხაიძე. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენება საფეიქრო მრეწველობაში. სერია "სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია". 0წ. #3, 1990.

თ. ნარეკლიშვილი. ფუნქციურად გადაწყობადი ოპტოელექტრონული სტრუქტურების დახასიათება და ანალიზი საიმედოობის თეორიის ძირითადი ცნებებითა და განმარტებებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი."მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. 1-3, 2006. 16-22 გვ..

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ფუნქციური დამოკიდებულების დადგენის შესახებ პრეციზიულობის მნიშვნელობასა და გამოცდის დონეს შორის . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი” . 2009წ. გვ.171-177.

ზ. ვაშაკიძე, თოფჩიშვილი მარინა. ფუნქციური ურთიერთქმედება სერვისულ მენეჯმენტში . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, I რეგიონალური სიმპოზიუმი თემაზე: „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარებოს პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. 182-191 გვ..

ე. ყუბანეიშვილი. ფურიეს და ვეივლეტ-გარდაქმნების შედარებითი ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი". 2008წ. N 4.

ნ. დადიანი, ქ.ომიაძე, დ.ცინცაძე. ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა MatLab-ის საშუალებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N 21. გვ. 90-94. .

დ.სიხარულიძე. ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა MatLab-ის საშუალებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N 21. გვ.90-94.