სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. მსოფლიო კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1(13)გვ.288-291.

რ. მიშველაძე. მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. . საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20, 14 გვ. თბილისი, . 2009წ. .

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი, მ. ჩიქავა. მსოფლიო საზოგადოების ახალი სოციალური ფენომენი. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2012წ. N3 გვ.176.

გ. მაღალაშვილი, ი. რეხვიაშვილი, ზ. გორდეზიანი, გ. გობეჩია. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. 10-12, გვ. 35-47.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი ბეტონების დეფორმაციულობა ციკლიური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2009წ. 1 (471), 19- 24.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი ბეტონის დეფორმაციულობა ციკლური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. სტუ. შრომები. 2009წ. #1 (471).

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ-ნ-ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N2, გვ. 164-166.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2007წ. 3(465), 6-10.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში. სტუ. შრომები. 2007წ. #3 (465).

ნ. მაჭავარიანი, ს. მეტონიძე, ქ. ახმეტელი. მტვრით გამოწვეული დაავადება და მისი პროფილაქტიკა (ინგლისურ ენაზე). Problems o Mechanicsf. 2008წ. M4(33).

შ. ფაფიაშვილი. მტკიცებითი სამართლის ზოგიერთი პრობლემა. ჟურ. „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1(5) გვერდი 98-104.

ბ.მხეიძე. მტკნარი მიწისქვეშა წყლების გავრცელების სიღრმე საქართველოს ტერიტორიაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. № 3, (449), 63-65.

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., გაბრაშვილი მ., ფხაკაძე შ.. მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარამქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.. ენერგია. 2014წ. №1(69),გვ. 22-26.

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., სხაკაძე შ., გაბრაშვილი მ.. მუდმივი დენის ერთბოგირა გარდამქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება. ენერგია. 2013წ. №4(68),გვ. 49-53.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი. მუნიციპალიტეტის ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი, ს.პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის ეკონომიკური ბაზის ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. სტუ- შრომები N 3 (469). 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების, მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008, სტუ-ს მოხსენებათა კრებული, ISSN 0135-0765,. 2008წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მუსელიანი თ., ნაჭყებია შ., მუსელიანი გ., ჩხიკვაძე კ., იარალაშვილი დ. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხზე. GEORGIAN ENGINERING NEVS, # 4, 2011, გვ. 63-66.. . 2011წ. .

ვ. ლეკიაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, დ. უგულავა. მუშაობის რეჟიმის გავლენა ავტომობილის საიმედოობის მაჩვენებლებზე . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #2 (14).

ე. თევზაძე. მუშთაიდის ბაღის ქალაქთმშენებლობითი და ისტორიულ-კულტურული კვლევა. ჟურნალი "კამარა". 2006წ. ISSN 1512-2956,113-120..