სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე, ზ. ცხადაძე. ფულის ერთეულები ქართულ კლასიკურ ტექსტებში. წერილი პირველი (ვეცხლი, დრამა, დრაჰმე, დიდრაქმა, დრაჰკანი). "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2010წ. #2 (8), 106-109.

ს. პავლიაშვილი, ლ.ჯანგულაშვილი. ფულის თანამედროვე თეორიების თავისებურებანი. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება".. 2012წ. #1(5) 0,3გვ..

ნ. ბებიაშვილი, ლ.ქოქიაური. ფულის ღირებულება დროში. რთული პროცენტის ექვსი ფუნქცია. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2006წ. #9, გვ.69-73.

რ. შენგელია. ფულის წარმოშობა - განვითარების ეკონომიკირი და სამართლებრივი ასპექტები. გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებილი. 2017წ. №7 .თბილისი.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში . . 2012წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2012.

მ. სოსელია. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის. . . 2013წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2013.

მ. სოსელია. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის. . . 2013წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულიII, 2013..

მ. ოხანაშვილი. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. გვ.8-11.

კ.შენგელია, ნ.ჩხაიძე. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენება საფეიქრო მრეწველობაში. სერია "სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია". 0წ. #3, 1990.

თ. ნარეკლიშვილი. ფუნქციურად გადაწყობადი ოპტოელექტრონული სტრუქტურების დახასიათება და ანალიზი საიმედოობის თეორიის ძირითადი ცნებებითა და განმარტებებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი."მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. 1-3, 2006. 16-22 გვ..

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ფუნქციური დამოკიდებულების დადგენის შესახებ პრეციზიულობის მნიშვნელობასა და გამოცდის დონეს შორის . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი” . 2009წ. გვ.171-177.

ზ. ვაშაკიძე, თოფჩიშვილი მარინა. ფუნქციური ურთიერთქმედება სერვისულ მენეჯმენტში . ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, I რეგიონალური სიმპოზიუმი თემაზე: „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარებოს პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. 182-191 გვ..

ე. ყუბანეიშვილი. ფურიეს და ვეივლეტ-გარდაქმნების შედარებითი ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი". 2008წ. N 4.

ნ. დადიანი, ქ.ომიაძე, დ.ცინცაძე. ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა MatLab-ის საშუალებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N 21. გვ. 90-94. .

დ.სიხარულიძე. ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა MatLab-ის საშუალებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N 21. გვ.90-94.

დ. ცინცაძე, ნ. დადიანი, ქ.ომიაძე. ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებით . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2017წ. #21, გვ. 90-94.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ფურცელგადამცემი მოწყობილობის მექანიზმის კონსტრუირება . გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2010წ. #1(19), გვ. 5-9., უაკ 681.3.

ნ. ნათბილაძე, გ. ხატიაშვილი. ფურცელგამსწორებელი მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ,სამ-ტექ ჟურ N3 (31). 2014წ. 6 გვ.

მ. შელეგია. ფურცლები ლიტერატურული წარსულიდან. ჟურნალი კრიტიკა. 1989წ. N1, გვ. 87-91.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე. ფურცლოვანი მინის ვიტრაჟები და ახალი შედგენილობის მინამასალები მინის დეკორირებისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. №13( 1), გვ. 1-4..