სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო საწარმოები და გლობალიზაციის პროცესი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №2(2), გვ. 93-95.

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო წარმოებათა უპირატესობები და ნაკლოვანებები, მათი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №5, გვ. 54--63 .

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. მცირე და საშუალო წარმოებების მართვისას მიღებული გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდა.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №6(18), გვ. 93-105.

ნ. თოფურია, ვ. ჯაჯანიძე, ქარჩავა ზაზა. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასას გათვალისწინებით. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. თბილისი, #3(19).

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. მცირერადიუსიან მრუდებში გარე რელსის გვერდითი ცვეთის ინტენსივობის შემცირების ღონისძიებები. ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4 გვ.28-30..

ნ. რურუა. მცირერადიუსიან მრუდებში გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენისათვის. “ტრანსპორტი”, . 2004წ. ISSN 1512-0910 #3-4.–გვ.26-28. .

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. 2011წ. .

ი. ზაქაიძე. მძიმე თიხნარ ნიადაგებში სახნავი და სახნავის ქვედა ფენების როლიდრენაჟის ჩამონადენის ფორმირებაში. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.47-49.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ნ. დაბახიშვილი, ქ. ჯეირანაშვილი. მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის მხრივ ნიადაგების ეკოგეოქიმიური მდგომარეობის შესწავლის საკითხისათვის (ქუთაისის ზონაში გავრცელებული ნიადაგების მაგალითზე) . სტუ-ს შრომები, #8(401), გვ. 69-78. 1993წ. ISSN 0201-1467.

გ. გოგია, გ. გოგია, სიჭინავა, ზ.ბათხაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. ჟურნალი `ენერგია`. 2009წ. #2(50), გვ.55-60.

გ. იაშვილი, ს. ყუბანეიშვილი. მწარმოებლის ბიზნესფსიქოლოგიის და ორგანიზაციის კულტურის ზოგიერთი საკითხი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2 გვ. 88–91.

რ. მიშველაძე. მწერალი და თანამედროვეობა. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 18 გვ. . 2008წ. .

რ. მიშველაძე. მწერალი და თანამედროვეობა. „მწერლის გაზეთი“. . 2006წ. .

ე. თევზაძე, ზ. კიკნაძე, თ.ჩიგოგიძე. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის შემუშავება . სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2008წ. #3 (469),ISSN 1512-09996.

ლ. იმნაიშვილი. მჭედლიშვილი კ. მოთხოვნები საგზაო მოძრაობის თანამედროვე ელექტრონული აპარატურისადმი საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში. საერთაშორისო კონფერენციის „უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოში“ შრომები - ტრანსპორტი, თბილისი, 2002 წ. . . 2002წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მჭედლიშვილი კ.საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის პარამეტრების უწყვეტი რეგისტრაციის სავალდებულო სისტემის შემოღების შესახებ. საქართველოს შინაგან სამინისტროს აკადემიის შრომები, ნაწ. 2, თბილისი, 2001 წ. . . 2001წ. .

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური. დ, ჯუღელი ზ.. მჭიდრო საქალაქო განაშენიანებაში ჩაღრმავებული სართულების ამოყვანა შპუნტური კონსტრუქციების ჩატოვებით. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №1.

გ. აბაშიძე. მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრობლემები გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი. 2015წ. # 4.

გ. აბაშიძე. მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა, როგორც სამართალწარმოების ცივილიზებული ფორმის დასაწყისი. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2010წ. #4.

ზ. გაბისონია. მხარეთა ნების ავტონომიის არსი თანამედროვე საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში. ინტელექტუალი. 2008წ. N6.