სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალი და ქრისტიანული მრწამსი”. ქრისტიანობის კვლევები, გამომც. ,,უნივერსალი”, თბილისი. 2010წ. გვ. 59-64.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3 ,გვ.166–168 ISSN 1512-0538.

ა. დემეტრაშვილი. ,,ჩვენი ქვეყნის კანონთა კანონი“ . წიგნში ,,საყმაწვილო ილუსტრირებული საქართველოს კონსტიტუცია“. 2012წ. ბათუმი.

რ. მიშველაძე. ,,წინათქმა ზაურ ბოლქვაძის ასი ლექსისა’’.. გამომცემლობა „ინტელექტი“, 3 გვ.. 2008წ. .

ი. კვესელავა. ,,წიწამურის’’ თეზისებიდან ,,ვარდების რევოლუციამდე’’. თბილისი, ჟურნ. ,,პოლიტიკა’’, #12. 2004წ. .

ი. კვესელავა. ,,წიწამურის’’ თეზისებიდან ,,ვარდების რევოლუციამდე’’. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #4. 2004წ. .

О. Томарадзе, Шония О. Б.. . Задачи управления ТСО при наличии неопределенных факторов. . Применение методов и средств технической кибернетики . 1988წ. N12 (341) 3ст..

გ. აბაშიძე. . სისხლის საპროცესო სამართლის წყაროები. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, . 2014წ. #5, .

ლ. ქობულაშვილი. . Проблемы производства комплексных экспертиз. Гидроинженерия (научно-технический журнал) . 2010წ. №1(5), ISSN №1512-410 X, Тбилиси.

ნ. ბახსოლიანი. .osmaluri dokumenturi wyaroebi afxazeTis Sesaxeb (XVIII saukune), . თსუ, ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. 2015წ. გვ.123-130.

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. .ავტომატიზირებული მოწყობილობა ელექტროქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემებისათვის.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2015წ. #2(20).

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. .განათება ინტერიერში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2010წ. #1 (475) გვ 66-71.

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. .თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2010წ. #1 (475) გვ.75-80.

ჯ. მალაღურაძე. .მეგალითური ნაგებობების ხუროთმოძღვრება, . ინტელექტუალი“, ,. 2009წ. # 10, გვ.205 – 212, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. .საგნის-„შესავალი სამართალმცოდნეობაში“- ცნება, არსი, მნიშვნელობა, მიზნები, ამოცანები და სისტემა. ჟურნალი „იურისტი“. . 2016წ. #1 გვერდი 106-112.

ო. ტომარაძე. .ფაზასხვაობითი მოდულირებული სიგნალების მიღების ხელშეშლებისადმი მდგრადობა არხებში სელექციური მიყუჩებით. მდგრადობა . სისტემური ანალიზის გამოყენებითი ამოცანები. . 1990წ. N15(371) ?გვ..

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. .ხევსურული სახლი. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება,შრომები . 2010წ. 2(17) გვ.197-204.

О. Томарадзе. 1. Видеотлефонная система „ГПИ-50” . Научные труды ГПИ Приборостроение . 1974წ. 3 ст..

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. 109 სერიის საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურულ-გეგმარებითი შესაძლებლობები. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450).

ქ. ჯიჯეიშვილი. 12. ოსური სეპარატიზმი სამაჩაბლოში, . ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები». 2009წ. თბ., # 18.