სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. ღარიბაშვილი, რ.იმედაძე, ლ.ზამბახიძე, ლ.იმედაძე. ნაგებობათა გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. N1(475) გვ.54-58.

ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დ. ჯიბლაძე. ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი" . 2009წ. №5.

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ი.ციხელაშვილი, ბ.ჩხენკელი, ბ.კაკუშაძე. ნავთობ - და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდი მოწყობილობა და მისი გამოყენების შესაძლებლობა ქალაქის ავტოსამრეცხაოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე. სტუ, samecniero-teqnikuri Jurnali "mSenebloba",http://sheneba.ge, #3, 7 gv.Tbilisi. 2006წ. .

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12, გვ. 66-67.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიშვილი, ნ.მახარობლიძე, ქ.მუმლაძე. ნავთობ-და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. პერიოდული სამეცნიეროჟურნალი "აღმაშენებელი"б №3б 6 გვ. თბილისი. 2007წ. .

გ. ტაბატაძე. ნავთობი და გაზი მსოფლიო ეკონომიკაში, . ჟურნალი „ეკონომიკა“, №3–4, . 2009წ. №3–4, 2009, გვ. 205–212;.

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . “Georgian engineering news”. No 4, vol. 60 . 2011წ. გვ. 87-90.

ლ. იტრიაშვილი, მ.შავლაყაძე, ხ.კიკნაძე, თ.სუპატაშვილი. ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგგრუნტების ბიოტექნოლოგიური რეაბილიტაციის პერსპექტივები საქართველოს ტორფების გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული, 65.. . 2010წ. გვ.108-112.

გ. ვარშალომიძე, გ. ტაბატაძე, ვ. ხითარიშვილი, ო. ონიაშვილი. ნავთობის დანაკარგების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 120127.

გ. ვარშალომიძე. ნავთობის საბადოებზე პროდუქტიულ ჰორიზონტებში ფენის წყლების სელექციური იზოლაცია წყლით გაჯირჯვებადი პოლიმერების გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 94–99.

გ. ტაბატაძე, ე.საყვარელიძე. ნავთობის ფაქტორი და ეკონომიკის სამი საკითხი, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2004წ. #9, 2004, გვ. 25–27;.

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის სამფაზა მრავალკომპონენტიანი იზოთერმული ფილტრაციის მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 104-108..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის შემოდინების გამომწვევი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 86-104.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას ტექტონიკური აშლილობით გამოწვეული გართულების ანალიზი და მათთან ბრძოლის მეთოდოლოგიის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 48–52.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი#10-12.

თ. თევზაძე, ვ. ჟორდანია, თ. ცაგარელი. ნავსადგურების მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის ტექნიკურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს შავიზღვისპირეთში.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12, თბილისი, გვ. 138-143.

მ. ვართანოვი. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიკური ასპეკტები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2010წ. №3-4, გვ.75-78.

. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიკური ასპექტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. № 3-4,გვ.75-78..

დ. ფოცხვერია, მ.ვართანოვი, ვ.შურღაია. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიური ასპექტები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. გვ.75-78.