სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ყრუაშვილი. ღვარცოფების რეგულირება განივი ჰიდროტექნიკური ნაგებობებით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული,. 1998წ. ნაწ. II , გვ. 80-84.

შ. კუპრეიშვილი, ხ. კიკნაძე,ლ. მაისაია. ღვარცოფი და მისი ძირითადი მახასიათებელი დასავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა", ქუთაისი . 2011წ. გვ. 225-227.

გ. ხერხეულიძე, გ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ე. წერეთელი. ღვარცოფის რისკის შეფასების ზო¬გი¬ერთი საკითხი (მდ. ცხენისწყლის მაგალითზე). კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი, №2, 2003, თბილისი, საქ. გეოგრ. საზოგ., საქ. გეოგრ.ნაციონალ. კომიტ., გვ. 23–27. 2003წ. .

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. ღვარცოფის შეშფოთებული ზონის საგანგაშო მახასიათებლები. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 229-235.

რ. დიაკონიძე. ღვარცოფის ხარჯის დადგენის ოპერატიული მეთოდი აჭარის მდინარეთა მაგალითზე. საქჰიდროეკოლოგიის შრომათა კრებული. 2001წ. გ. 46-49.

კ. ბზიავა, ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, ინაშვილი ირმა, ლორთქიფანიძე დიმიტრი. ღვარცოფსადინარში ტალღურად მოძრავი ბმული ღვარცოფის მახასიათებლების დადგენა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“. 2015წ. №1-2(19-20), გვ. 70-74.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ახალი ტიპის კონსტრუქციები. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #2, თბილისი, გვ. 180-186.

ი. ყრუაშვილი. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარიერების საპროექტო პარამეტრების კომპიუტერული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება" . 2015წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, გვ. 334-337.

გ. ჩახაია. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის ახალი კონსტრუქციის გაანგარიშება. “საქჰიდროეკოლოგიის” ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2005წ. თბილისი, გვ. 172-176.

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, ინაშვილი ი., კლიმიაშვილი ი.. ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის წონასწორობის რღვევის განსაზღვრა ხარისხობრივი ფუნქციების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. № 1–2(17–18.

ე. კუხალაშვილი. ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის წონასწორობის რღვევის განსაზღვრა ხარისხობრივი ფუნქციების გამოყენებით . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. .

გ. ხერხეულიძე, ნ. რუხაძე, ი. გელაძე. ღვარცოფული ჩამონადენის პარამეტრებზე გვალვის პერიოდის შესაძლო გავლენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტინსტიტუტის შრომები ტ. №107. - თბილისი, 2002, გვ. 167–174. 2002წ. გვ. 167–174.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, ო. ფირცხალაიშვილი. ღვარცოფული გამონატანის გარემოზე ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები დატვირთვის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #63. თბილისი. 2007წ. გვ.გვ. 163-174.

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფული მონიტორინგის განხორციელების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ.. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლო¬გი¬ის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. №… , (გამოცემის პროცესშია). 2010წ. გამოცემის პროცესშია.

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფული ნაკადები და კალაპოტური პროცესები“ წიგნში „საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. – თბილისი: საქ. მეცნ. აკად. ჰიდრომეტინსტიტუტი, 2003, გვ. 55–69.. 2003წ. .

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, სიჭინავა ნ.. ღვარცოფული ნაკადების დამყარებული არათანაბარი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლება.. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფის საკითხები ". 1993წ. ნაწილი 2 , თბილისი, გვ. 75-91.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. ღვარცოფული ნაკადების დინამიკის ზოგიერთი საკითხები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომები "საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში". 1996წ. თბილისი, გვ. 77-80.

მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ნაკადების სახეობის დადგენა მყარ-თხიერი კომპონენტის გათვალისწინებით. სსაუ, "ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული" ტომი 1. 1996წ. თბილისი, 6 გვ. 288-293.

მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ნარევის სიმკვრივის დაზუსტება შემადგენელი კომპონენტების ცვლილებათა გათვალსიწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" , თბილისი. 2001წ. ISSN 0130-7061, №4-6,გვ.4, 75-78.

მ. კუპრავიშვილი, ვახტანგ თევზაძე. ღვარცოფული ნარევის სიმკვრივის ცვლილების დინამიკა აღრევის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნიკა", თბილისი. 2000წ. ISSN 0130-7061, 3 გვ. 63-65.