სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩახაია. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის ახალი კონსტრუქციის გაანგარიშება. “საქჰიდროეკოლოგიის” ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2005წ. თბილისი, გვ. 172-176.

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, ინაშვილი ი., კლიმიაშვილი ი.. ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის წონასწორობის რღვევის განსაზღვრა ხარისხობრივი ფუნქციების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. № 1–2(17–18.

ე. კუხალაშვილი. ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის წონასწორობის რღვევის განსაზღვრა ხარისხობრივი ფუნქციების გამოყენებით . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. .

გ. ხერხეულიძე, ნ. რუხაძე, ი. გელაძე. ღვარცოფული ჩამონადენის პარამეტრებზე გვალვის პერიოდის შესაძლო გავლენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტინსტიტუტის შრომები ტ. №107. - თბილისი, 2002, გვ. 167–174. 2002წ. გვ. 167–174.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, ო. ფირცხალაიშვილი. ღვარცოფული გამონატანის გარემოზე ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები დატვირთვის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #63. თბილისი. 2007წ. გვ.გვ. 163-174.

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფული მონიტორინგის განხორციელების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ.. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლო¬გი¬ის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. №… , (გამოცემის პროცესშია). 2010წ. გამოცემის პროცესშია.

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფული ნაკადები და კალაპოტური პროცესები“ წიგნში „საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. – თბილისი: საქ. მეცნ. აკად. ჰიდრომეტინსტიტუტი, 2003, გვ. 55–69.. 2003წ. .

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, სიჭინავა ნ.. ღვარცოფული ნაკადების დამყარებული არათანაბარი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლება.. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფის საკითხები ". 1993წ. ნაწილი 2 , თბილისი, გვ. 75-91.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. ღვარცოფული ნაკადების დინამიკის ზოგიერთი საკითხები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომები "საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში". 1996წ. თბილისი, გვ. 77-80.

მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ნაკადების სახეობის დადგენა მყარ-თხიერი კომპონენტის გათვალისწინებით. სსაუ, "ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული" ტომი 1. 1996წ. თბილისი, 6 გვ. 288-293.

მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ნარევის სიმკვრივის დაზუსტება შემადგენელი კომპონენტების ცვლილებათა გათვალსიწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" , თბილისი. 2001წ. ISSN 0130-7061, №4-6,გვ.4, 75-78.

მ. კუპრავიშვილი, ვახტანგ თევზაძე. ღვარცოფული ნარევის სიმკვრივის ცვლილების დინამიკა აღრევის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნიკა", თბილისი. 2000წ. ISSN 0130-7061, 3 გვ. 63-65.

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფული საშიშროების ფონური პროგნოზის მეთოდის დამუშავება დისკრიმინანტული ანალიზის გამოყენებით. „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები“ – საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2001წ. გვ. 241–247.

ზ. ჭარბაძე. ღვარცოფული ხასიათის ძირითადი წყალსადინარები და მათი მთავარი პარამეტრები. ISSN 0130-7061 „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2014წ. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი N2(716), გვ.46-54, .

მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ხასიათის წყალსადინარის კალაპოტის განივი კვეთების ფორმების, გრძივი პროფილების აღწერა და ზღვრულ- დინამიკური წონასწორობის უბნის დადგენა. . სსაუ, "ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული". 1999წ. თბილისი, ტ. 4, 7 გვ. 163-169.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ხუცურაული ბ.. ღვარცოფწარმომქმნელი გრუნტის მდგრადობის რღვევის ზედაპირის შესაძლო ფორმები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2001წ. თბილისი , გვ. 145-152.

ზ. ლობჟანიძე, ე. კუხალაშვილი, გ. ომსარაშვილი, სახვაძე არჩილ, უნდილაშვილი ნინო. ღვარცოფწარმომქმნელი მასის ზღვრული წონასწორობის პროგნოზი . აგრარული მეცნიერების პრობლემები -სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. გვ.77-79.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ღვაწლი რაფიელ ერისთავისა. ჟურნალი „ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში“. 1984წ. N3.

თ. წივწივაძე, ნ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.სხილაძე, ნ.ჩიგოგიძე. ღვაწლმოსილი მეცნიერი და პედაგოგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(3) გვ.391-393.

ნ. ბახსოლიანი. ღვთაება თარხუნთის იკონოგრაფიისათვის. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები IX. 2005წ. გვ.5–12.