სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება(ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). დეპონირებული შრომა.ტექინფორმი.№1258,2010წ.. 0წ. .

გ. აბაშიძე. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ანგლოსაქსური და კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში.. ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2011წ. #15,.

შ. ბოსტანაშვილი, დავით ბოსტანაშვილი. ნაშ/ენის პრეზენტაცია. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 5, ISSN 1512-2409.

დ. ბოსტანაშვილი, შოთა ბოსტანაშვილი. ნაშ/ენის პრეზენტაცია. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 5, ISSN 1512-2409.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ნაციონალიზმისა და დემოკრატიის თანაფარდობის საკითხი უახლესი პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., # 18.

გ. ჩხიკვიშვილი. ნაციონალიზმისა და დემოკრატიის საკითხები უახლოესი პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18, 115-120.

ლ. კაპანაძე. ნაციონალური პოპულიზმი საქართველოში. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ:92-97.

ა. ზენაიშვილი. ნების გამოვლენის თავისებურებები შრომით ურთიერთობებში. სამართალი . 2014წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ბიწკინაშვილი, გ. ღვინეფაძე. ნებისმიერ დატვირთული ბრუნვითი გარსის რიცვითი გადაწყვეტის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სამშენებლო მექანიკის პრობლემები”-ს შრომის კრებული. 2010წ. №2(17).

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. ნებისმიერი სამკუთხედის გვერდებზე აგებული ტოლგვერდა სამკუთხედების ერთი თვისების შესახებ. ტრანსპორტი. 2012წ. .

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ზ. კალანდარიშვილი. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25, 51-60 გვ..

ი. გოგუაძე, კალანდარიშვილი ზ.. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ.51-61..

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი, ნ.რაზმაძე. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანაიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. საინფორმ. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~ . 2006წ. #18,გვ. 106-110..

ნ. ნიბლაძე, მ.ჭავჭანიძე. ნიად-გრუნტების წყალმააკუმულირებელი უნარის და აგრომელიორაციული თვისებების გაუმჯობესების ახალი მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსრიტუტი. 2001წ. თბილისი, გვ.92-97.

ნ. ნიბლაძე. ნიადა-გრუნტების საინჟინრო-მელიორაციული შეფასების მეთოდიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომატა კრებული. 2005წ. თბილისი, გვ გვ.87-92.

ნ. ნიბლაძე, მ.ჭავჭანიძე. ნიადაგ გრუნტების ჭრილების სქემატიზაცია და სადრენაჟო ამოვსების პარამეტრების განსაზღვრა კოლხეთის პირობებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომატა კრებული. 1999წ. თბილისი, გვ.გვ.6266..

გ. დოხნაძე. ნიადაგ-გრუნტების გავლენის შეფასება სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებაზე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2003წ. @2, გვ. 93-96.

პ. სიჭინავა. ნიადაგ-გრუნტების გამრეცხი დასაშვები სიჩქარე ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გათვალისწინებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2009წ. №64, თბილისი, გვ. 224-227.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ქაცარავა, პ. სიჭინავა. ნიადაგ-გრუნტების გამრეცხი დასაშვები სიჩქარე ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა და განათლების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, . 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, #64, გვ. 224-227.