სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. ცვლადი გადაცემის ფარდობის მქონე კბილანური გადაცემების კლასიფიკაცია. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №5(416), გვ.72-77..

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ. 72-79, .

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68, გვ. 150-153, .

ო.ნათიშვილი ვ. თევზაძე ზ.ჭარბაძე ნ. ნიბლაძე. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68. 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68, გვ. 153-157.

ა. ბუქსიანიძე. ცვლადკოეფიციენტებიანი ნებისმიერი წრფივი დიფერენციალური ოპერატორის იტერაციული ალგორითმი. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. .

მ. სალუქვაძე, შანშიაშვილი ბ.. ცვლადპარამეტრებიანი წრფივი დინამიკური სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაცია და მოდელის დადასტურება.. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. -№12, . 2008წ. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, გ.თუმანიშვილი. ცვლადსიჩქარიანი სარევი მოწყობილობა. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №2(413), გვ.94-98..

ვ. სონღულაშვილი. ცვლილებები საქართველოს სახელმწიფოს და ეკლესიის სამართლებრივ ურთიერთობაში (XII საუკუნის II ნახევარი). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #27.

მ. ცინცაძე, ა.მამულაშვილი თ.გიორგაძე დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუკტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12 N2. გვ.144-148.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N2. გვ.144-148.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ. ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. თბილისი. ტ. 12, №2.

ლ. გვასალია, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშა¬ობი-სთვის საჭირო პირო-ბების შექმნა და პლა-ტინის დანაკარგების შემცირება სინთეზის სტადიაზე. ბიზნეს-ინჟინერინგი, №2. 2015წ. №2, 125-127.

ლ. გვასალია, თ. მამაგულიშვილი, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფა რექტიფიკაციის სტადიაზე ციანმჟავას პოლიმერიზაციის აღმოფხვრის გზით. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2015წ. №2, 122-124.

ლ. გვასალია, თ. მამაგულიშვილი,, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას წარმოების სტაბილური მუშაობის ხელისშემშლელი ფაქტორები და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებები. ქუთაისის წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა.. 2016წ. გვ.143-146 .

მ. კუმელაშვილი, ლ.ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. ცივგომბორის ( კახეთის ) ქედის რამპული სტრუქტურა და მისი ალაზნის როფთან პარაკინეტიკური კავშირი. სამთო ჟურნალი. 2012წ. №1 (28)), გვ.23-26.

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ცივი მეთოდით ასფალტბეტონის დაშლის სპეციალური საფრეზო დანადგარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #2(468) თბილისი, საქართველო გვ.83–87.

თ. ნუცუბიძე. ცივი ომი ცივი გონებით. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2010წ. N21, გვ. 177-179.

ა. ბურდულაძე, მ. შიშინაშვილი, ტ. ბაკურაძე. ცივი რეგენერაციის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს საგზაო მეურნეობაში. შრომები. სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ISSN 1512-0996. 2009წ. #4(474), თბილისი, საქართველო, გვ.110-113.

ი. კალანდია. ცივილიზაცია და კულტურა გლობალიზაციის პირობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, №1(9), საავიაციო ინსტიტუტის, თბილისი, . 2010წ. .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პროცესში. მაცნე . 2007წ. №1, 45-57გვ.