სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სონღულაშვილი. ცვლილებები საქართველოს სახელმწიფოს და ეკლესიის სამართლებრივ ურთიერთობაში (XII საუკუნის II ნახევარი). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #27.

მ. ცინცაძე, ა.მამულაშვილი თ.გიორგაძე დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუკტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12 N2. გვ.144-148.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N2. გვ.144-148.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ. ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. თბილისი. ტ. 12, №2.

ლ. გვასალია, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშა¬ობი-სთვის საჭირო პირო-ბების შექმნა და პლა-ტინის დანაკარგების შემცირება სინთეზის სტადიაზე. ბიზნეს-ინჟინერინგი, №2. 2015წ. №2, 125-127.

ლ. გვასალია, თ. მამაგულიშვილი, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფა რექტიფიკაციის სტადიაზე ციანმჟავას პოლიმერიზაციის აღმოფხვრის გზით. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2015წ. №2, 122-124.

ლ. გვასალია, თ. მამაგულიშვილი,, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას წარმოების სტაბილური მუშაობის ხელისშემშლელი ფაქტორები და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებები. ქუთაისის წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა.. 2016წ. გვ.143-146 .

მ. კუმელაშვილი, ლ.ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. ცივგომბორის ( კახეთის ) ქედის რამპული სტრუქტურა და მისი ალაზნის როფთან პარაკინეტიკური კავშირი. სამთო ჟურნალი. 2012წ. №1 (28)), გვ.23-26.

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ცივი მეთოდით ასფალტბეტონის დაშლის სპეციალური საფრეზო დანადგარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #2(468) თბილისი, საქართველო გვ.83–87.

თ. ნუცუბიძე. ცივი ომი ცივი გონებით. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2010წ. N21, გვ. 177-179.

ა. ბურდულაძე, მ. შიშინაშვილი, ტ. ბაკურაძე. ცივი რეგენერაციის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს საგზაო მეურნეობაში. შრომები. სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ISSN 1512-0996. 2009წ. #4(474), თბილისი, საქართველო, გვ.110-113.

ი. კალანდია. ცივილიზაცია და კულტურა გლობალიზაციის პირობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, №1(9), საავიაციო ინსტიტუტის, თბილისი, . 2010წ. .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პროცესში. მაცნე . 2007წ. №1, 45-57გვ.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. ცივილიზაციის, კულტურის და ღირებულების ცნებათა მიმართება. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2010წ. #1.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ნ. ღონღაძე, ც. ბერძენიშვილი. ციკლოჰექსალის კატალიზური დეჰიდრატაცია გუმბრინის თანაობისას . სამეცნ.-ტექნ. ინფორმაციისა და პროპაგანდის ინსტიტუტი ქიმ. მრეწველობა . 1969წ. .

ფ. ვერულაშვილი. ცილინდრულ გარსში გეომეტრიულად არაწრფივი ტალღური პროცესი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2008წ. N-3 312-317; 1512-1003.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. ცილინდრულბადიანი მახარისხებელი მანქანების გაანგარიშების მეთოდიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 4 (466). გვ. 9–13.

თ. ყიფიანი. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 63-65.

დ. დანელია. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციანურ განტოლებებში.. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. .

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურცკაია, ტ. კვირიკაშვილი. ცილინდრული გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2002წ. N4.