სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

კ. ბზიშვილი. ნოვაცია ლიზინგის ხელშეკრულებაში. სტუ, კრებული კერძო სამართლის პრობლემატიკა. 2013წ. 2013.

ჯ. გახოკიძე, დარეჯან ლეკიაშვილი. ნოვაციები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. გვ. 39-43. .

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები 1846-1867 წწ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, თბილისი, . 2011წ. №23. გვ. 66-71.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები XVI საუკუნის მეორე ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 76-81..

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს შიდა- ქართული და საგარეო ურთიერთობანი XVI საუკუნის პირველ ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 65-69.

თ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი" ენერგია". 2008წ. № 4.

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, დ. ჩიტაძე, კ. შარვაშიძე. ოთხღერძიანი სატვირთო ვაგონის 18-100 მოდელის სავალი ნაწილის ძირითადი კვანძების ურთიერთშეკავშირების ხარისხის გავლენა თვლებისა და რელსების ცვეთებზე ვაგონის მოძრაობისას ლიანდაგის მრუდწირულ უბნებზე.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. №¹1 (20) 2011. გვ. 50-56..

ი. კალანდია. ოიროვნება და შემოქმედება. . კრებული „ფილოსოფია, კულტურა, შემოქმედება, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2009წ. .

ნ. თევზაძე. ოკეანისპირა საცხოვრებელი გარემო. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ამერიკის შესწავლის საკითხები III. 2005წ. ISSN 1512-1585, 371-376.

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის ბარიტშემცველი კვანძის ენდოგენური გამადნების ფორმირების სიღრმე. სტუ შრომები #2 (472). 2009წ. .

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, თ. ლიპარტია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის მინერალიზაციის ეტაპების შესახებ, თბილისი. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პროფ. ი.ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტშემცველი ველების შედარებითი დახასიათება. გადაცემულია დასაბეჭდად - სტუ შრომები. წ. .

ზ.წვერაიძე. ოპერატიულ წყალგანაწილების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემის განხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ISSN 1512-3979. 2007წ. # 1(2), 177-180.

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე, ლ.კახელი. ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის აგების ზოგიერთი ასპექტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. 1(10), 4გვ.

თ. ბერიძე. ოპტიმალური პორტფელის ფორმირება მათემატიკური პროგრამირების მეთოდების გამოყენებით. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება",ISSN 1512--374X. 2008წ. გვ. 47-53.

თ. ბერიძე, კაჭარავა ხ.. ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება. სტუ-ს შრომების კრებული. 2008წ. #1, გვ. 117-120.

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2011წ. № 1-3, 2011 გვ. 88-92..

ზ. გასიტაშვილი, მ.იკნაძე. ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მოდელის დამუშავება რეგიონის მდგრადი განვითარების მაგალითზე . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ევროპული ინტეგრაცია დასაქართველო“ გლობალიზაცია და ბიზნესი ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი , თბილისი, . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, ზ.ჯანყარაშვილი. ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი კონფლიქტური რეგიონების განვითარების მაგალითზე. სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, № 20, . 2016წ. .