სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბურჯალიანი. წიბოს ზედაპირის ტემპერატურული ველის ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 0წ. #19, 221-227.

გ. ბურჯალიანი. წიბოს ზედაპირსა და ჰაერს შორის თბოცვლის კოეფიციენტის გავლენა წიბოს ეფექტურობაზე. ენერგია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2004წ. 2(30), გვ. 30-35 .

ნ. ბახსოლიანი, ნინო ჩირგაძე თანაავტორი. წიგნი ქართველ ქალთა სულიერი სამყაროს შესახებ. მწიგნობარი. 2008წ. გვ.257–262.

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიულ-ი ტერმინები ქართულში (წიგნი, საწიგნე, წიგნთსაცავი, მწიგნობარი, წიგნადი//წიგნედი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2004წ. #3, გვ. 35-39..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ბღარჯვა). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2008წ. #4 (33), გვ. 12-13..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (თავი, სათაური, თაური, ტიტული, თავწარწერა, თავფურცელი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2004წ. #1,გვ. 35-39..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (კოფჩხილოვანი, კოფ-ფრჩხილოვანი). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2009წ. #1 (34), გვ. 21-22.

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ყდა). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’, #4, თბ., 2006, გვ. 16-18.. 2006წ. #4, გვ. 16-18..

თ. ნუცუბიძე. წილი ნაყარია - დასავლეთი. „პარალელი“. 2011წ. N1, გვ. 142-146.

ნ. ხაზარაძე. წინააზიურ სამყაროსთან ქართველთა ეთნოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან. ქუთაისური საუბრები. 2001წ. VIII, 129-130.

ა. კურატაშვილი. წინააღმდეგობები სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის ეკონომიკურ მიზანსა და მის სოციალურ ორიენტაციას შორის. სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2015წ. გვ. 43-48..

ნ. ოვსიანიკოვა. წინადადებები თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო დეკლარაციების ნამდვილობის გადამოწმების შესახებ . ქართული სამართლის მიმოხილვა. 2001წ. III-IV კვარტალი, გვ. 3-12..

ნ. ოვსიანიკოვა. წინადადებები თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო დეკლარაციების ნამდვილობის გადამოწმების შესახებ. . ქართული სამართლის მიმოხილვა, . 2001წ. III-IV კვარტალი, გვ. 3-12.

ა. ლებანიძე, მ. მარჯანიშვილი, გ.ხარძეიშვილი. წინადადებები კარკასული შენობების სივრცით სეისმურ ზემოქმედებაზე გასაანგარიშებლად. საქ.მეცნ.აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2000წ. შრომები N1.

მ. ზუბიაშვილი, ავტორთა კოლექტივი. წინადადებები საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური გეგმისათვის. ვ.მელქაძის სახ. სოც. ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების სამეც. კვლევითი ინსტ. ანგარიში. 2006წ. .

ჯ. გახოკიძე. წინადადებები უკანონოდ მიჩნეული განაჩენების გადასინჯვასთან დაკავშირებით. . საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კრებული. . 2013წ. .

გ. ჩიკოიძე. წინადადების დაშლა “სენტენციურ პრიმიტივებად”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2015წ. N 2(13), თბილისი, გვ. 88-96.

ლ. სამსონაძე. წინადადების წევრთა ინდექსაციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. #10, თბილისი, გვ. 256-263.

ხ. თოდაძე. წინამძღვარი ქართული სამონასტრო წესდებების მიხედვით. აფხაზეთის რეგიონალური მეცნიერებათა აკადემია, აფხაზეთის მოამბე. 1998წ. I, 61-64.

რ. გაფრინდაშვილი. წინაპართაგან წასულა ყველა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2015წ. N7, გვ. 26-36.