სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. წესიერი მოცულობითი ფორმის გარდამქმნელების ურთიერთინდუქსიურობის გამოთვლის დაზუსტებული მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

ო. ლაბაძე. წესიერი მრავალფენოვანი მოცულობითი პირველადი გარდამქმნელების ურთიერთინდუქციის გამოთვლის მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6, გვ. 99-102 .

გ. გაბაიძე, ო. ქარჩავა, შ. ცუკოშვილი. წვეთოვანი რწყვის და მულჩირების ტექნოლოგიების პრიორიტეტულობის და ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით პომიდვრის წარმოებისას. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2017წ. N3, 2017 წ. გვ. 49.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. წვეთური მორწყვის დროს რწყვის რეჟიმის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მისაღებად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები". 2009წ. შრომათა კრებული, სსაუ, თბილისი,გვ 19-21.

დ. გურგენიძე. წვეთური მორწყვის სისტემის მილების დიამეტრის პარამეტრების განსაზღვრა ნაკადის კონცენტრაციის გათვალისწინებით. ჰიდროინჟინერია. 2013წ. #1-2(15-16) თბილისი, სტუ.

ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, ო. მიქაძე. წვის ქიმიური რეაქციების ინიცირებით ჟანგბადის ტუმბოს ეფექტის მიღწევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. 2005, No.1(455), გვ.109-111..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ლ.რუხაძე, ნ.მაისურაძე. წვის ქიმიური რეაქციების ინიცირებით ჟანგბადის ტუმბოს ეფექტის მიღწევა. სტუ–ს შრომები, №1(455). 2005წ. .

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, გიორგაძე ირაკლი, ტურძელაძე მალხაზ. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. #1–3, 84–89გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ი. გიორგაძე, ა.საყვარელიძე. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. ISSN 0130–7061 №1–3 გვ. 84–89.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკური მახასიათებლების დადგენა გრეხისას დეფორმაციის სხვადასხვა სიჩქარის დროს. . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #1(5), 95–99გვ.

ა. საყვარელიძე. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მოცულობითი ცოცვადობის ბირთვის ახალი სახის გამოსახულება, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენშემცველობას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. #1–2(21–22), 90–95გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ცოცვადობის ბირთვებით პუასონის კოეფიციენტის დადგენა. "მეცნიერება და ენერგეტიკა", "ენერგია". 2016წ. #1(77), 115–120გვ.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი. წვრილპარტიულ გზავნილებათა კონსოლიდაციის სატრანსპორტო-სასაწყობო კომპლექსის ოპტიმიზაციის მათემატიკური მოდელი.. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 9(16), გვ. 55-63. 2009წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე. წვრილფაროვანი ყალიბების სისტემების გამოყენება მონოლითურ მშენებლობაში. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(30), გვ.10.

ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი, ლ. გვასალია. წვრილფორებიანი მანგანუმის მადნისაგან დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის ნატრიუმის ქლორიდის გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N9, 2 გვ..

გ. ბურჯალიანი. წიბოს ზედაპირის ტემპერატურული ველის ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 0წ. #19, 221-227.

გ. ბურჯალიანი. წიბოს ზედაპირსა და ჰაერს შორის თბოცვლის კოეფიციენტის გავლენა წიბოს ეფექტურობაზე. ენერგია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2004წ. 2(30), გვ. 30-35 .

ნ. ბახსოლიანი, ნინო ჩირგაძე თანაავტორი. წიგნი ქართველ ქალთა სულიერი სამყაროს შესახებ. მწიგნობარი. 2008წ. გვ.257–262.

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიულ-ი ტერმინები ქართულში (წიგნი, საწიგნე, წიგნთსაცავი, მწიგნობარი, წიგნადი//წიგნედი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2004წ. #3, გვ. 35-39..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ბღარჯვა). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2008წ. #4 (33), გვ. 12-13..