სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, ო. მიქაძე. წვის ქიმიური რეაქციების ინიცირებით ჟანგბადის ტუმბოს ეფექტის მიღწევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. 2005, No.1(455), გვ.109-111..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ლ.რუხაძე, ნ.მაისურაძე. წვის ქიმიური რეაქციების ინიცირებით ჟანგბადის ტუმბოს ეფექტის მიღწევა. სტუ–ს შრომები, №1(455). 2005წ. .

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, გიორგაძე ირაკლი, ტურძელაძე მალხაზ. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. #1–3, 84–89გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ი. გიორგაძე, ა.საყვარელიძე. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. ISSN 0130–7061 №1–3 გვ. 84–89.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკური მახასიათებლების დადგენა გრეხისას დეფორმაციის სხვადასხვა სიჩქარის დროს. . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #1(5), 95–99გვ.

ა. საყვარელიძე. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მოცულობითი ცოცვადობის ბირთვის ახალი სახის გამოსახულება, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენშემცველობას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. #1–2(21–22), 90–95გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ცოცვადობის ბირთვებით პუასონის კოეფიციენტის დადგენა. "მეცნიერება და ენერგეტიკა", "ენერგია". 2016წ. #1(77), 115–120გვ.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი. წვრილპარტიულ გზავნილებათა კონსოლიდაციის სატრანსპორტო-სასაწყობო კომპლექსის ოპტიმიზაციის მათემატიკური მოდელი.. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 9(16), გვ. 55-63. 2009წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე. წვრილფაროვანი ყალიბების სისტემების გამოყენება მონოლითურ მშენებლობაში. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(30), გვ.10.

ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი, ლ. გვასალია. წვრილფორებიანი მანგანუმის მადნისაგან დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის ნატრიუმის ქლორიდის გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N9, 2 გვ..

გ. ბურჯალიანი. წიბოს ზედაპირის ტემპერატურული ველის ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 0წ. #19, 221-227.

გ. ბურჯალიანი. წიბოს ზედაპირსა და ჰაერს შორის თბოცვლის კოეფიციენტის გავლენა წიბოს ეფექტურობაზე. ენერგია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2004წ. 2(30), გვ. 30-35 .

ნ. ბახსოლიანი, ნინო ჩირგაძე თანაავტორი. წიგნი ქართველ ქალთა სულიერი სამყაროს შესახებ. მწიგნობარი. 2008წ. გვ.257–262.

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიულ-ი ტერმინები ქართულში (წიგნი, საწიგნე, წიგნთსაცავი, მწიგნობარი, წიგნადი//წიგნედი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2004წ. #3, გვ. 35-39..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ბღარჯვა). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2008წ. #4 (33), გვ. 12-13..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (თავი, სათაური, თაური, ტიტული, თავწარწერა, თავფურცელი). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2004წ. #1,გვ. 35-39..

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (კოფჩხილოვანი, კოფ-ფრჩხილოვანი). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2009წ. #1 (34), გვ. 21-22.

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ყდა). ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’, #4, თბ., 2006, გვ. 16-18.. 2006წ. #4, გვ. 16-18..

თ. ნუცუბიძე. წილი ნაყარია - დასავლეთი. „პარალელი“. 2011წ. N1, გვ. 142-146.

. წინააზიურ სამყაროსთან ქართველთა ეთნოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან. ქუთაისური საუბრები. 2001წ. VIII, 129-130.