სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ჩიქავა, ა. გოჩიაშვილი. ორგანოებისა და ქსოვილების ტრანსპლანტაციის ეთიკური პრობლემები.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 10, გვ. 12–17..

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე , ნ.გეგეშიძე , ლ.სხირტლაძე , მ.კერესელიძე. ორთო-ამინო-4მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან სპილენძის(II), მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეუულიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(2) გვ.33-37.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , თ.ცინცაძე , მ.ცინცაძე , დ.ლოჩოშვილი , ნ.გეგეშიძე. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11(2). გვ.261-269.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , მ.მამისეიშვილი , გ.ცინცაძე. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10(3). გვ.284-287.

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(12). .

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. ორი აცდენილი წრფის საერთო პერპენდიკულარის აგების ამოცანა ახალი ინტერპრეტაციის გამოყენების საშუალებით. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2006წ. შრომები N8 ISSN 1512-102X.

ი. კვესელავა. ორი ეპოქის ხილულ და უხილავ გზებზე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #12. 2007წ. .

ბ. გვასალია. ორტესებრი კვეთის მქონე კოჭის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა.. სტუ–ის შრომები, #2. 2010წ. #2.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის კომბინირებული მათემატიკური მოდელები. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2006წ. 1(459), გვ. 137–141.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2005წ. 3 (457), გვ. 9-13.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის ხარისხის შემცველი ზოგიერთი მათემატიკური მოდელი. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 7-9, გვ. 22–25.

ბ. კახაძე, გ.ტაბატაძე, ნ.ფოფორაძე, ხ.გაჩეჩილაძე. ოქროზე მსოფლიო ფასების ზრდის დინამიკის მოკლე ანალიზი და პროგნოზები, . ჟურნალი“სამთო ჟურნალი“,. 2011წ. .

თ. ბუტულაშვილი, გ.ოდიკაძე, ი. მშვენიერაძე, . ოქროს გეოქიმია დედამიწის ქერქის ისტორიაში, მისი საბადოების ძიების მეთოდები, . ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2010წ. # 26,2010, გვ.17–22;.

დ. ბლუაშვილი, ნ.ჯაფარიძე. ოქროს საბადოების ძებნითი კრიტერიუმები. სტუ-ს შრომები №1 (471). 2009წ. 1512-0996.

ლ. ჩხეიძე. ოქსიდური კატალიზატორის დეზაქტივცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2011წ. #1(57), გვ.82-86.

რ. მიშველაძე. ოცდამეერთე საუკუნე და სოციალური პროფესიონალიზმი, . ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’, #1, 30 გვ.. 2010წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ოჯახი, როგორც სოციალიზაციის საწყისი. განათლება. 2015წ. #3(13).

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. პალიასტომის ტბის ზედაპირული დაბინძურების ქიმიური მახასიათებლების შეფასება ეკოლოგიური თვალსაზრისით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #63. 2007წ. გვ. 71-76.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2011წ. ტ.37, N1-2. გვ.104-110..

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8. #3, გვ.219-221.