სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუპრავიშვილი. წყალსადინარის გასწვრივ კალაპოტური წარმონაქმნების განაწილების ხასიათი. სტუ-ის, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2020წ. №4 (514), 2019, გვ.-66-74; UDC 627.11:627.81 uak SCOPUS CODE 1900.

ლ. ფურცელაძე. წყალსამეურნეო ობიექტების მდგრადი და უსაფრთხო ფუნქციონირებების პირობების გამოკვლევა ენტროპიის გამოყენებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის . 2012წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #67 გვ.188-193 თბილისი. 2012წ. .

მ. ვართანოვი, ლ. კეკელიშვილი, ე.კეჩხოშვილი . წყალსარგებლობის ეფექტიანობის გაზრდის მეთოდები საქართველოს სარწყავ მიწათმოქმედებაში. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2015წ. სამეც. შრომათა კრებული, #70, გვ. 61-67.

ი. ქადარია, გ. ჭიღლაძე. წყალსატარი არხის ფერდობის მდგრადობისა და დეფორმაციის შეფასება ნაპირგასწვრივი ტალღური დინებების გათვალიწინებით. . 2002წ. N 4(24); გვ. 158-166; ISSN 1512-0120.

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე. წყალსატევებში წყლის დონის გამზომი მოწყობილობის გაუმჯობესებული კონსტრუქცია. სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2009წ. N64; გვ.10 .

ზ. გედენიძე, გ. მახარაძე, ი. გაბრიჩიძე, ე. ძიძიგური. წყალსატევში წყლის დონის გამზომი მოწყობილობა ინფორმაციის გადაცემით. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. N2 (50), გვ.120-127.

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, ლ. მოსავლიძე. წყალსატევში წყლის დონის საზომი ახალი მოწყობილობა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინსტრო წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. N63;გვ.20-23.

ხ. ხატიური, მ. მჭედლიძე. წყალსაცავების ანთროპოგენული ევთროპიკაციის საკითხი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #1(1).

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. წყალსაცავების გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორის შეფასების მეტოდები. თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. #6-7, თბილისი, გვ.60-68.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. წყალსაცავების დაჭუჭყიანების დაცვის პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2015წ. #4(39).

დ. ფოცხვერია. წყალსაცავების დონეების რეჟიმის დამოკიდებულება სარწყავ ფართობებზე. საქართველოს ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული- წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და უსაფრთხოება თბილისი. 2005წ. გვ. 65-68.

ნ. ბეგალიშვილი, ნ.ნ.ბეგალიშვილი/.N. Begalishvili. წყალსაცავების მიკროკლიმატზე გავლენის შეფასება მათემატიკური მოდელის საფუძველზე. The estimation of the reservoir influence on the microclimate by the mathematical simulation method.. ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის (გეოგრაფია, ჰიდრომეტეოროლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა) მასალები. თბილისი. თსუ / Iv. Javakhishvili’s 120 anniversary, V republic conference (Geography, Hydrometeorology, Geology, Geophysic) articles. . 1996წ. თსუ. თბილისი / Tbilisi, TSU (in Georgia), 1996.

ნ. ბეგალიშვილი. წყალსაცავების მიკროკლიმატზე გავლენის შეფასება მათემატიკური მოდელის საფუძველზე. The estimation of the reservoir influence on the microclimate by the mathematical simulation method. . iv.javaxiSvilis dabaივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის (გეოგრაფია, ჰიდრომეტეოროლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა) მასალები. თბილისი. თსუIv. Javakhishvili’s 120 anniversary, V republic conference (Geography, Hydrometeorology, Geology, Geophysic) articles. Tbilisi, TSU (in Georgia). 1996წ. თსუ, თბილისი. 1996, გვ.121-124. / Tbilisi, TSU, 1996, pg.121-124, (in Georgia)..

გ. სოსელია. წყალსაცავებში დაბინძურებული ნივთიერებების გავრცელების არეალის დადგენა. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2007წ. N 1.

გ. სოსელია, null, კ.ხატიაშვილი, ზ.ასკურავა. წყალსაცავებში დაბინძურებული ნივთიერებების გავრცელების არეალის დადგენა. Hydroengeneering. 2007წ. N1.

ნ. რატიანი, მ. ქიტოშვილი, გაბრიჩიძე ო. წყალსაცავებში სარკული ზედაპირიდან წყლის აორთქლების შესამცირებელი დამცავი მოწყობილობა. საერთაშორისოსამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი ''საქართველოს ნავთობი და გაზი''. 2013წ. .

ც. ბასილაშვილი. წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება შეზღუდული ინფორმაციის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2001წ. ტომი 106, გვ. 170 – 176.

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი. წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების შედეგად ეკონომიური ზარალის შეფასება. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 10 გვ..

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე , გ. მახარაძე, ვ. გაბრიჩიძე. წყალსაცავებში წყლის დონის ცვლილების ტელეგამზომი მოწყობილობა. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. N3 (51); გვ.154-157.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. წყალსაცავებშიტემპერატურული რეჟიმისანალიზური მოდელირება. "კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი". 2008წ. #9, თბილისი, გვ.111-116.