სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლების დაბინძურება რადიაქტიური ეკემენტებით. სამეცნიერო ძიებანი.ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამ-ბა `ცოდნა`. 2006წ. ტ.II, გვ. 4.

ლ. გვასალია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. წყლიდან ამონიუმის იონების ადსორბცია ძეგვის ცეოლითის მეშვეობით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 4 გვ..

კ. ბზიავა, გოგსაძე ირინა, ინაშვილი ირმა, უნდილაშვილი ნინო. წყლის გამრეცხი სიჩქარის გავლენა არხის სტრუქტურის ფორმირებაზე. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართელოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. №64, გვ. 67-70.

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. წყლის გარემოში მინარევის მასის გადაადგილების პროცესი მოლეკულური დიფუზიისა და ადვექციის პროცესის გათვალისწინებით. . 2005წ. ენერგია №2.

მ. ნაცვლიშვილი. წყლის გაუფერულებისათვის თიხური მასალების თვისებებისა და ადსორბენტის დამზადების ძრითადი პრინციპების შესახებ. ჰიდროინჟინერია. 2009წ. 1-2 (7-8), 63-68.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. წყლის გაწმენდა კადმიუმის იონებისაგან ადსორბციული მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2002წ. ტ.2, №3,.

მ. ქიტოშვილი, ლ.ღოღვლიანი, ნ.მექვაბიშვილი, ნ.დონდოლაძე. წყლის გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. #4-6, გვ. 137-138.

ნ. მექვაბიშვილი, ლ.ღოღვლიანი, ნ.დონდოლაძე. წყლის გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2006წ. #4-6, გვ. 3.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. წყლის გაწმენდა მძიმე მეტალებისაგან ბუნებრივი სორბეტის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” . 2008წ. 1 გვ.

დ. გურგენიძე. წყლის გაწმენდის მეთოდების შესახებ სამრეწველო წყალმომარაგებაში. ”ჰიდროინჟინერია”. 2012წ. №1-2 (13-14), თბილისი სტუ.

ზ. ციხელაშვილი, ბ.ჭურჭელაური, გ.მეტრეველი. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ, ჟ. "მშენებლობა" http://www.sheneba.ge. 2009წ. № 2(13), თბილისი,2009, 13 გვ.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ჭურჭელაური. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. issn1512-3936,.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.ჭაფოძე. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება თევზსამეურნეო კატეგორიის წყალსატევებისათვის. სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟნერია" , http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 4(15),თბილისი, 9 გვ.

კ. ბზიავა, იმერლიშვილი არჩილი. წყლის დანაკარგები ჰაერში აორთქლებაზე დაწვიმებითი რწყვის დროს. სსაუ–ს გამოცემლობა, საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში, სამეცნიერო შრომები. 1996წ. 106-107.

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლის დარბილება და შემდეგ მიღებული ნალექის გამოკვლევა. ჟურნალი `ენერგია`. 2006წ. #2(38).

ლ. ქობულაშვილი. წყლის ეკოლიგიური ექსპერტიზის შესახებ. ჰიდროინჟინერია(სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. №2(6), ISSN №1512-410 X თბილისი.

ქ. ქორქია, რ. მახვილაძე. წყლის კაპილარული ზემოქმედება შენობა-ნაგებობათა მდგრადობაზე. "მშენებლობა". 2010წ. №4(27). გვ. 147-151.

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. წყლის კაპილარული ზემოქმედება შენობა–ნაგებობათა მდგრადობაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №4(27).

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი.ხუბულავა. წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო ემპირიული დამოკიდებულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი,. 2009წ. .

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა. წყლის მიგრაციისა და ნიადაგის მახასიათებლების გავლენა რწყვის რეჟიმზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ჰიდროინჟინერია . 2013წ. №1-2(15-16), გვ. 79–83.