სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე , ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(5) გვ.423-424.

მ. მილაშვილი, გ.ჩაჩუა. პარალელები არქიტექტურულ ჭრილში. . მშენებლობა. . 2006წ. #1 .

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. პარამეტრული შეზღუდვის ფუნქციის ანალიზი AutoCAD-2010 პროგრამულ პაკეტში . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ. 2010წ. N 2 (9) ISSN 1512-3979.

მ. დარჩაშვილი. პარტიებისა პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012წწ.საარჩევნო ციკლის მიხედვით) . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის კრებული.. 2013წ. .

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული ზიანისათვის. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "თობალისი", . 2013წ. 1(7), გვ. 324-330.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის დროს წარმოშობილი ზიანისათვის. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "თობალისი". 2011წ. 2(4), გვ. 89-96.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომების კრებული, გამ. "იურისტების სამყარო". 2015წ. გვ. 339-350.

რ. სამხარაძე, მ. თევდორაძე, ი. გიგიბერია, მ. ქევხიშვილი. პედაგოგის როლი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განვითარებაში. "საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერსიტტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. №1-2. გვ. 359-361.

ლ. მეტრეველი. პედაგოგიური პროგნოზისათვის საკითხებისათვის. „საზრისი“, შრომების კრებული, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2005წ. N 16, გვ. 19-22.

ა. დუნდუა. პერსონალურ კომპიუტერებში გამოყენებული 32-თანრიგიანი მიკროპროცესორების არქიტექტურის ევოლუციის საკითხები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. № 7-9 (594,595,596); გვ. 16 -21.

ი. გოგუაძე. პიდ-რეგულატორები, შედგენის პრინციპები და მათი მუშაობის ანალიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 108-115.

ა. დემეტრაშვილი. პიერ პაქტე, ფერდინან მელინ-სუკრამანიენი. კონსტიტუციური სამართალი. . (ფრანგული სახელმძღვანელოს ქართული გამოცემის სამეცნიერო რედაქტორი და წინათქმის ავტორი).. 2012წ. თბილისი.

ა. ლორია. პირადი თავისუფლება, როგორც ადამიანის ძირითადი უფლება. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2008წ. # 2(17).

ნ. ფიფია. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და პერსონალური მონაცემები ევროპის ქვეყნებისა და საქართველოს კანონმდებლობაში“. „ცხოვრება და კანონი“. 2016წ. N3-4 (35-36), გვ. 35-44.

მ. კუბლაშვილი, მ.მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა გახსნილი კონტურით არანულოვანი ინდექსის შემთხვევაში . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2010წ. 3(18),გვ. 19–27.

ვ. ჭანკოტაძე, ნ.ფილფანი, მ.კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა მონაკვეთზე დადებითი ინდექსის შემთხვევაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #1(24), 2012, გვ. 59–62..

ლ. ოსიძე. პირველი საკანონმდებლო ნაბიჯებიდან კონსტიტუციონალიზმის იდეამდე. "სახელმწიფო და პოლიტიკა". 2011წ. თბ., 2011.

გ. აბაშიძე. პირის ბრალდებულად ცნობა, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძველი.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. ~#5, .

გ. აბაშიძე. პირობითი მსჯავრი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. ტომი II ,.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №1.