სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარატიშვილი. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ექსპლიკაციის ოპტიმალური ვარიანტის შემუშავებისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 1 (7), 230 გვ..

К. კვინიხიძე. ხელოვნური ინტელექტის კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენება ეკოსისტემების მდგრადი წონასწორობის შენარჩუნებისათვის. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, . 2010წ. N14 p.p.220-222.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები და ეკოლოგიური სისტემის მგრადობის დიაგნოსტირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 262 – 267..

გ. ჯანელიძე, ქ. ჭაბუკიანი. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები კომპიუტერული ქსელების ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. . სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. ##2(7), თბილისი, 152-156გვ..

მ. ტაბატაძე, მ. ჩხაიძე. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება საბანკო სექტორში. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, N2(15) 2015 წ.. 2015წ. 4 გვერდი.

ო. ვერულავა. ხელოვნური ინტელექტის წარმოშობა და განვითარება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი . ხელოვნური ლაბები - ჟელატინი და აგარ-აგარი, მათი თვისებები და გამოყენება . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. თბილისი. N1.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2011წ. გვ. 94-101.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, ზ. ბუაჩიძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2008წ. #12 გვ. 83-88.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . . 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..

თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემის ქვესისტემები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N12 . 2008წ. N12, თბილისი, 2008, გვ. 83-88..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. #17 ქ. თბილისი. გვ. 71-74. .

თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, გ. კიკნაძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტე-მების ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. თბილისი, N17, , გვ. 71-75..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. #16 ქ. თბილისი. გვ. 75-77.

თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში. . – სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2009წ. თბილისი, N 13, გვ. 87-88..

რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სინთეზი სახეთა ამოცნობის პროცესებისათვის. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2004წ. 4(454), 2004.

რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სწავლების ერთი მეთოდის შესახებ. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2006წ. № 1(459), 2006.

. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სწავლების ერთი მეთოდის შესახებ. თბილისი, სტუ-ს შრომები . 2006წ. № 1(459), 2006.

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, მ. ტატიშვილი / M.Tatishvili, ა. ამირანაშვილი / A.Amiranashvili, ვ. ჩიხლაძე / V.Chikhladze. ხელოვნური ნისლის ფორმირების პრობლემები / On the Problem of Fog Artifical Formation. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები "მეტეოროლოგიის პრობლემები და გარემოს დაბინძურება" /Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of meteorology and environmental pollution”. 2001წ. ტ./v.104, თბილისი /Tbilisi, გვ./pp. 64-80.

ნ. ტყემალაძე. ხელოვნური პარამეტრების განსაზღვრა სახეთა გამოცნობის ამოცანებში . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. ”ინტელექტი“, თბილისი. 1998წ. .