სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. ჰიდროგენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემის წრედებში გადამეტძაბვები. "ინტელექტუალი". 2016წ. № , 2016 გვ. 133-137.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ჰიდროდინამიკურ რეჟიმში მომუშავე ვაკუუმ-დოლის ლენტთან საკონტაქტო ჭვრიტეში სითხის შრის სისქის განსაზღვრისათვის. . სამთო ჟურნალი № 2 (15), . 2005წ. .

რ. კილაძე. ჰიდროეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება ცვალებადი სასაზღვრო პირობების დროს. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - . 2009წ. .

რ. პატარაია, ო.სოლომონია, გ.ჭუმბურიძე. ჰიდროელექტროსადგურების მიმყვანი სადაწნეო დერივაციული გვირაბებისა და ტურბინის წყალსატარების ტექნიკური პარამეტრები და მათში დაწნევის დანაკარგები. "ენერგია" #4(24), 2002წ.. 0წ. .

კ. ხაზალია, ნ.ნადარაია. ჰიდროელექტროსადგურის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთების საკითხი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ენერგია. 2004წ. #3 (31) გვ. 56-61.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, ვ.შარიქაძე. ჰიდროენერგეტიკულიი რესუსების ათვისების ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთების თავისებურებები საქართველოში. ენერგია. 2009წ. #4 (52)-1 გვ. 3.-7.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. ჰიდროენერგორესურსების როლი საქართველოს ენერგეტიკაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2008წ. თბილისი, გვ.118–123.

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, თ. მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. 1(20)თბილისი .

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ი.ღარიბაშვილი, თ.მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშნებლობა,. 2011წ. ISSN 1512-3936, N1(20).

რ. იმედაძე, ო.ხაზარაძე, ი.ღარიბაშვილი, თ.მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.21-27 ISSN 1512-3936.

დ.კერესელიდზე, ლ.ქიტიაშვილი, მ.ფხაკადზე. ჰიდრომეტეოროლოგიური გაანგარიშებებსა და პროგნოზებში დისპერსიული ანალიზის გამოყენების შედეგები და პერსპექტივები.. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე.. წ. ტ. 173, თბილისი, გვ.110-112..

ლ. ფურცელაძე. ჰიდრონაგებობების ავარიები და მათი ალბათური პროგნოზირება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები", საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემიის სამეცნიერო რეფერირებული ჟირნალი . 2009წ. # 1-2.

დ. ფურცხვანიძე. ჰიდრორეაქტიული ტუმბოს დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.133-135.

რ. ფირცხალავა, ქეთო მახარაძე, გიგლა გობეჩია. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2010. 2010წ. გვ. 36-40.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2010წ. #10-12, გვ. 36-40 .

ქეთო მახარაძე. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2010წ. №10-12, გვ.36-40.

ნ. ლომიძე. ჰიდრორესურსები და უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N2.გვ.166–168 ISSN 1512-0538.