სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ა. სონღულაშვილი. პოლიტიკური ლიდერის იმიჯი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #1, გვ. 152-169.

ნ. ჟველია. პოლიტიკური ლიდერის როლი სახელმწიფო მართვის სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. სტუ, თბილისი. 2016წ. #1 (37), გვ. 5-12.

ი. კვესელავა. პოლიტიკური მართვის ტექნოლოგიები. თბილისი, სტუ-ს შრომები, #3. 2004წ. .

ლ. ოსიძე. პოლიტიკური მარკეტინგის გამოყენება თანამედროვე არჩევნებში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, თბ. 2008.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკური ორომტრიალი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №30, თბილისი,. 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური რეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში . ჟურნ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბ.,.

გ. დარცმელია. პოლიტიკური რეჯიმის ტიპეპი. გამომც. "ბერიკა", სამეცნიერო ძიებანი. 2010წ. ტ.VI, გვ. 60-65.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პოლიტიკური შანტაჟი და პოლიტიკაში მისი გამოვლენის ფორმების მრავალფეროვნება. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. 3.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმის ასპექტები. საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. #21 გვ:41-46..

გ. ვარშალომიძე, ე. მიმინოშვილი, მ. ონიაშვილი. პორტლანდცემენტის წარმოების მტვრის რენტგენოფაზური და რენტგენოფლუორესცენციული ანალიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, 89-94 გვ..

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის დაგეგმვის ზოგადი საკითხები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ.106-109.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულ მონაცემთა ანალიზის რობასტული მეთოდების გამოყენება . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 16-20.

გ. ტყეშელაშვილი, ზარნაძე გულსუნდა. პრივატიზაციასა და სამეწარმეო აქტივობაზე მოქმედი ფაქტორების დახასიათება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4. 17-27 გვ..

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. პრიორიტეტულ-კონფლიქტური ქსელი - პეტრის ქსელის ახალი გაფართოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

ი. გოგუაძე. პრობლემა #1. რომელიც მოითხოვს დროულ გადაწყვეტას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 14-16 გვ.

ლ. ფურცელაძე. პროგნოზირების კლასიფიკაცა. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2007წ. # 7-9.

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. პროგნოზის ახალი მრავალსაფეხურიანი ალგორითმები. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2001წ. № 3(11), გვ. 87-89 .

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელების მიმოხილვა და ანალიზი. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), გვ.111-115.

ნ. ოთხოზორია, ვ.ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის მეტროლოგია და ხარისხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. №1(4) გვ. 256-259.