სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Gotsiridze. “Technical translation in a global and multilingual environment”. scripta manent. 2014წ. #4 (24), Tbilisi, pp.14-17 .

I. Kokolashvili, I. Shatilova, L. Rukhadze, K. Koiava.. “The comparison of the results of palynological and microfaunistical investigations of the Sarmatian deposits of Eastern Georgia.”. Georgian National Academy of Sciences.. 2012წ. № 2 vol. 6 p. 138-144 .

A. Purtseladze. “The degree of light polarization in nonstationary processes”. Proc. Of I. Javakhishvili Tbilisi State University, Series "Physics". 2002წ. Vol. 38. pp. 15-20.

I. Kokolashvili, Shatilova I.,. “The flora and vegetation of Eastern Georgia in the Sarmatian”.. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. 2011წ. № 1-4 Vol. 9; p. 65-70.

T. Megrelishvili. “The high evil” as a consequence of existential trauma . “Contemporaty Issues of Literary Criticism». Tbilisi. . 2009წ. P.122.

I. Kokolashvili, Irina Shatilova, Laura Rukhadze.. “The History of Genus Juglans L. on the Territory of Georgia.”. Georgian National Academy of Sciences.. 2014წ. № 2 vol.8 p. 109-115 .

N. Lomsadze, ნინო ბოჭორიშვილი. “The Importance of Text Compression and the role of information technology in English Language study”.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 2011წ. N3, ISSN1987-7471. 9771987747004,გვ.130-133.

I. Kokolashvili, Irina Shatilova. “The Pollen of Genus Alangium in Cenozoic Deposits of Georgia.”. Georgian National Academy of Sciences.. 2014წ. № 3 vol.8 p. 81-86 .

მ. მეტრეველი, მ. აფხაზავა. “The role of protected areas towards the sustainable tourism development in Georgia”. International Assosiation of Scientific Experts in Tourism, Annual Conference 2017 – Business models for sustainable grouth in tourism,. 2017წ. .

მ. მეტრეველი, მ. აფხაზავა. “The role of protected areas towards the sustainable tourism development in Georgia”. International Assosiation of Scientific Experts in Tourism, Annual Conference 2017 – Business models for sustainable grouth in tourism,. 2017წ. .

N. Lomsadze, ნინო ბოჭორიშვილი. “The scientific- technical text as an object of text linguistics”. . სოციალური ეკონომიკა.. 2011წ. 2011წ. ISSN1987-7471. #5(17).გვ.123-126...

N. Bochorishvili, ნინო ლომსაძე. “The scientific- technical text as an object of text linguistics”. . სოციალური ეკონომიკა.. 2011წ. ISSN1987-7471. #5(17).გვ.123-126..

R. Gotsiridze. “The Significance of Translation in Language Classrooms”. The forth International Research Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2015წ. IBSU.

R. Gotsiridze. “Video Games As a Form of Interactive Narratives”. scripta manent. 2012წ. #4 (16), თბილისი.

R. Gotsiridze. “Virtual World and Language Learning”. scripta manent. 2013წ. #2 (18), თბილისი, გვ.17-21.

R. Gotsiridze. “Virtual Worlds in Educational Computer Games” . Scripta manent. 2010წ. #3(7), თბილისი, გვ.27-31.

ვ. ნანიტაშვილი, Lena Kekelishvili. “Ways of reducingn freshet processes by the technology of anti-erosional irrigation”. international Simposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES, GWMI-80. 2009წ. 383-387.

R. Gotsiridze. “Web-based teaching and new possibilities for teachers and learners”. Scripta manent. 2016წ. #2 (30), Tbilisi,pp.15-18.

ლ. ქადაგიშვილი. “wylis energoinformaciuli sistemis cxovelmyofelobis gansazRvra. akademikos i. frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. 2010წ. “sainformacio da kompiuteruli teqnologiebi, modelireba, marTva”, moxsenebaTa Tezisebi, saqarTvelo, Tbilisi, 1-4 noemberi,gv. 144. .

А. Фурцеладзе. “О двух формулах Б. Шенеберга”. Труды Тбилисского университета. Математика. Механика. Астрономия. 1984წ. T. 252. №16-17. C. 34-52.