სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Gotsiridze. “Web-based teaching and new possibilities for teachers and learners”. Scripta manent. 2016წ. #2 (30), Tbilisi,pp.15-18.

ლ. ქადაგიშვილი. “wylis energoinformaciuli sistemis cxovelmyofelobis gansazRvra. akademikos i. frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. 2010წ. “sainformacio da kompiuteruli teqnologiebi, modelireba, marTva”, moxsenebaTa Tezisebi, saqarTvelo, Tbilisi, 1-4 noemberi,gv. 144. .

А. Фурцеладзе. “О двух формулах Б. Шенеберга”. Труды Тбилисского университета. Математика. Механика. Астрономия. 1984წ. T. 252. №16-17. C. 34-52.

А. Фурцеладзе. “О коэффициентах Фурье функций Δ(τ) и √ Δ(τ)". Труды Тбилисского университета. Математика. Механика. Астрономия. 1986წ. T. 264. №21. C. 5-20.

Г. Чикоидзе. “Оптималистский” путь развития языковых моделей. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2006წ. N9 Тбилиси, стр.162-167.

დ. მამფორია. “Прогнозирование значений основных характеристик процесса стока для рики Иори. Грузинский политехническиий Институт Научные тпуды №5,317. 1987წ. №5(,317 ) 90-95;.

М. Цирекидзе, Гогава А.Л Иванова Е.П.. “Расчёт Na спектров – сателлитов к 2-3 переходам в Ne- подобных ионах. Материали Всесою¬зного семинара «Теория атомов и атомных спектров» . 1989წ. Тбилиси, (1989).

М. Цирекидзе, Бжалава Т. Н., Шенгелия М. А. “Теоретический расчет энергии переходов в высокозарядных ионах” . GEN, No.1(vol.81), (2017). 2017წ. No.1(vol.81), (2017), ст. 87-90.

Г. Чикоидзе. “Цепочка действий” грузинской глагольной супер-парадигмы. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2008წ. #12 стр.169-181.

მ. დათაშვილი. “ადამიანური კაპიტალის მართვის თავისებურებანი ინოვაციური ეკონომიკის პირობებში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 0წ. 2017 №1.

მ. დათაშვილი. “ადამიანური კაპიტალის მართვის თანემდროვე ტენდენციები და პერსპექივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 0წ. 2015 N5 .

ქ. სალუქვაძე. “ამერიკის სოფლის სკოლა, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სივრცე”. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 1-2 2017 წელი 109გვ-111გვ. 2017წ. .

მ. დავითაია. “ამერიკული არქიტექტურა. გენეზისი“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. N1(15), გვ. 240-246.

I. Megrelishvili, null, მაია კუხალეიშვილი, ეკატერინე ბულაური, ნინო მურვანიძე, თამარ ჭიპაშვილი,. “აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2007წ. ტ. 19. გვ. 301-303..

ვ. დავითაია. “არაკომპეტენტურობის დოღი”. . “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “არაწრფივ სისტემებში ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . 2007წ. # 1(2), თბილისი.

ვ. დავითაია. “არტისტული ყვავილები”. . “თბილისი”. . 2003წ. 22-23..

ვ. დავითაია. “არქიტექტურა და რიტუალი”.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2005წ. .

ვ. დავითაია. “არქიტექტურას ვერსად გავექცევით”.23.II.2002.. “თბილისი”. . 2002წ. .