სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაისურაძე, ჭანტურია თამარი, კუპატაძე ია;. “თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები“. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-495-1.

ხ. ჩაფიჩაძე. “თანამედროვე ქართული ფემინიზმის სპეციფიკა”. სტუ, “მსოფლიო და გენდერი”. 2015წ. (3).

ნ. იმნაძე, მ. მელქაძე. “თბილისი - ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია”. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2014წ. № 1(10)გვ. 180-186.

ი. ჩხენკელი. “თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2014. 2014წ. .

რ. გოცირიძე. “ინოვაციური ენობრივი განათლების ძირითადი მახასიათებლები”. Scripta manent. 2011წ. #2 (10), თბილისი, გვ. 28-31.

ქ. სალუქვაძე. “ინტერიერის ფორმირების ფსიქოლოგიური ასპექტები”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. 222გვ- 226გვ 2013#1(7).

ხ. ჩაფიჩაძე. “ირანი, როგორც მზარდი რეგიონული ძალა სამხრეთ კავკასიაში”. თსუ-გამომცემლობა. 2016წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის “ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები” მასალები.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე, ნ. ვაშაყმაძე. “კაკლოვანი კულტურების მეორადი ნედლეულიდან მიღებული აქტივირებული ნახშირის ადსორბციული თვისებები”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. .

ი. კოკოლაშვილი. “კახეთის ადრესარმატული დროის მცენარეულობა და ჰავა (პალინოლოგიური მონაცემების საფუძველზე)”.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - შრომები. 2010წ. #2(476); გვ. 53-59.

ნ. იმნაძე. “კვადრატის და კუბის არქიტექტურული ინტერპრეტაციები პროფესიული აზროვნების სისტემათა ტრადიციაში”. სტუ; „განათლება“ . 2013წ. #2(8)248-251გვ..

ნ. ლომსაძე. “კომპრესია - სპეციფიური ენობრივი მოვლენა”;. “Scripta Manent”, . 2011წ. 2011წ. ISSN 1987-7390 , გვ.32-36.

ნ. ლომსაძე. “კომპრესია, როგორც ზედმეტობის არიდების რაციონალურობის საშუალება”.. “განათლება” . 2012წ. 2012 N1 (4); ISSN N1512-102X,გვ.96- 99.

გ. ჩიკოიძე. “კომპრომისული” მიდგომა ენობრივი პროცესორების აგებისადმი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, თბილისი გვ. 155-161.

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. “კონტრურბანიზაციის პროცესზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორები“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2017წ. 1-2 2017 წელი 186გვ-189გვ.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “კონტრურბანიზაციის პროცესზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორები“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 1-2 2017 წელი 186გვ-189გვ. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. “კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა”, ნაწილი I. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს ინჟინერინგის სამეცნიერო ჟურნალი #3.. 2012წ. .

მ. პაპასკირი, null, ნ. მუხიგულაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, მ. ჩალაძე. “მაიზოლირებელი პი-რაპიპირის წესივრუ-ლობის კონტროლის მეთოდიკისადა მოწყო-ბილობის შემუშავება” . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორ-ტი და მანქანათმშენებ-ლობა” #1(38), თბილისი, 2017. . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი, პ. ელიზბარაშვილი, მ. ჩალაძე. “მაიზოლირებელი პი-რაპიპირის წესივრუ-ლობის კონტროლის მეთოდიკისადა მოწყო-ბილობის შემუშავება” . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორ-ტი და მანქანათმშენებ-ლობა”. 2017წ. #1(38), თბილისი, 2017.