სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ბახსოლიანი. რამდენიმე შტრიხი გიორგი II-ის პორტრეტისათვის. სტუ, გენდერი და მსოფლიო. 2013წ. #2, გვ.275-279.

ვ. ვარდოსანიძე. რას და რატომ არ ვიცავთ „ძველ თბილისში“.. კრ-ში: „ურბანული მემკვიდრეობის დაცვა: ძველი თბილისი იდენტობა და სული. კონფერენციის მასალები“.. 2011წ. .

თ. ბაციკაძე. რას ვაკეთებთ “სიკვდილის” შემდეგ. თბილისი. 2011წ. .

ზ. კვეტენაძე. რატომ დაიგმო სტალინის კულტი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. N1(7).

რ. მიშველაძე. რატომ უნდა ისწავლებოდეს კულტუროლოგია ყველა სასწავლებელში, . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №7, თბილისი, . 2015წ. .

ნ. მაისურაძე. რაციონალური,ეკზისტენციალური და ინტუიციური თავისუფლად ვარირებად, ინტეგრალურ და ფილომენურ სამართალში. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემიის "მაცნე" სამართლის სერია,თბ.,2008, #1. 2008წ. სამართლის სერია,თბ.,2008, #.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. რეგიონალური ელექტრონული მთავრობის დანერგვა საქართველოში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.45–50.

ზ. გასიტაშვილი, მ. მაჭარაძე, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზე¬ბული სისტემები №1(12), თბილისი,. 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ნ, მჭედლიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS”, N 2, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18, თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”. 2014წ. .

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. რეგულარული გამოსახულების F-ფორმა და მისი მიღების კოორდინატული მეთოდი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 197 - 204.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. რეგულარული გამოსახულების დამუშავების საკითხისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 145 - 152.

ს. ხიზანიშვილი. რევოლუციის ფენომენის კამიუსეული შეფასება. "უნივერსალი", აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები. 2009წ. გვ. 436-440.

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ნარჩემაშვილი მედეა. რეზონანსული სიხშირის განსაზღვრის მათემატიკური მოდელირება. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. #1 (10), თბილისი, . 2012წ. #1 (10).

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი. რეინჟინირინგი და მისი მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. . 2008წ. # 5-6.

ს. ჩქოფოია. რელიგია (ისლამი) და ტერორიზმი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, გამომცელობა „უნივერსალი". 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. რელიგია თუ იდეოლოგია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები #4, გვ.242-248.

ს. ჩქოფოია. რელიგიების როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2017წ. №2.