სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი, ნონა ახვლედიანი. „საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. #4, გვ. 57-60.

მ. მეტრეველი, რუსუდან ქუთათელაძე. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკა და განვითარების ტენდენციები“. საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო აკადემია, სამეცნირო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“,სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. #2, გვ. 182-196.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“. ქუთაისის უნივერსიტეტის, II რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 142-146.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. #3, 239-245გვ..

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურისტული რესურსები“. საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შედგენილი წიგნი „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“. 2015წ. ტომი 2, გვ. 793-873.

ხ. ხარხელაური. „საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია“,. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2013წ. N1 გვ. 117-122..

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები“. III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული;. 2016წ. გვ. 83-88.

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1. 2017წ. 132-137.

ლ. ბერიკაშვილი. „საქონლის და მომსახურების კლასიფიკაცია სამრეწველო მარკეტინგში“. ჟურ. „ახალი ეკონომისტი“ (საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი). 2012წ. №2, გვ, 24-27.

ნ. ბახსოლიანი. „საყვარელი მზის" მეფე აზათივათი. თსუ, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2013წ. 15, გვ.14-18.

ვ. ნანიტაშვილი. „საწვიმებელი დანადგარის მდგრადობა ფერდობზე მუშაობის დროს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2004წ. N4-6, 89-94 გვ..

ე. ალავერდოვი, დარეჯან ცუცქირიძე. „სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“, მასალებში. 2015წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №5, გვ. 60-64.

ნ. ხარაძე. „სახელმწიფო პოლიტიკა საჯარო სამსახურის სფეროში”. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“. 2013წ. #1(12); გვ:329-337;.

ლ. გრიგალაშვილი. „სახელმწიფო ხაზინის მიერ გადახდების განხორციელების ზოგიერთი პროცედურული საკითხის სრულყოფის შესახებ“. . ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“(რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2014წ. N6, გვ. 29-32.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის საზრისის განვითარების ისტორია დემოკრატიულ სახელმწიფოში“. ჟურ:„ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4(36), ტომი II, გვ:32-45.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის სისტემა საზღვარგარეთის ქვეყნებში”. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ჟურ:თემიდა. 2013წ. #8(10); გვ:171-180;.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის პრობლემები". საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ჟურ:თემიდა. 2009წ. #3(5); გვ:13-23.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში მიღების თავისებურებანი". ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #4(20), ტომი II, გვ:32-40.