სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლაცაბიძე. „საქართველო-იტალიის ურთიერთობებიდან“, . ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. N32, გვ.111-119.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ლ. შავლიაშვილი, ქ. ლატარია. „საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება. საერთაშორისო კონფერენციების მასალები, „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ.მაჭავარიანი. „საქართველოს და მისი განახლებადი ენერგიის პოტენციალი <ენერგეტიკულ გაერთიანებაში> გაწევრიანების შედეგად“. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2018წ. N1-2. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. „საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივები“.. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა "უნივერსალი". . 2014წ. #4, გვ. 73.

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივები“. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. #4, გვ. 73.

ვ. მოსიაშვილი. „საქართველოს საბანკო სექტორში მოქმედი უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები“,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2015წ. N 3. გვ.: 98-103.

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია - საბიუჯეტო დაგეგმვის საფუძველი“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, სექტემბერი, (რეფერირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი). 2010წ. N9 გვ. 24-27.

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი“ . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, . (რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი) . 2012წ. N2, გვ.137-140.

მ. თოფჩიშვილი. „საქართველოს სტრატეგიული რესურსი - მინერალური წყლები („ბორჯომის“ წარსული და აწმყო)“ . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, . 2014წ. №3, 2014, გვ. 127-131..

ი. ღარიბაშვილი, მ. წიქარიშვილი, ტაბატაძე ნ.. „საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების კონსტრუქციული გადაწყვეტების ანალიზი“, . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38).

მ. მეტრეველი, ნონა ახვლედიანი. „საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. #4, გვ. 57-60.

მ. მეტრეველი, რუსუდან ქუთათელაძე. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკა და განვითარების ტენდენციები“. საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო აკადემია, სამეცნირო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“,სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. #2, გვ. 182-196.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“. ქუთაისის უნივერსიტეტის, II რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 142-146.

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. #3, 239-245გვ..

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურისტული რესურსები“. საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შედგენილი წიგნი „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“. 2015წ. ტომი 2, გვ. 793-873.

ხ. ხარხელაური. „საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია“,. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2013წ. N1 გვ. 117-122..

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები“. III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული;. 2016წ. გვ. 83-88.

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1. 2017წ. 132-137.

ლ. ბერიკაშვილი. „საქონლის და მომსახურების კლასიფიკაცია სამრეწველო მარკეტინგში“. ჟურ. „ახალი ეკონომისტი“ (საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი). 2012წ. №2, გვ, 24-27.

ნ. ბახსოლიანი. „საყვარელი მზის" მეფე აზათივათი. თსუ, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2013წ. 15, გვ.14-18.