სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლბრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ. 230-241.

მ. ჯიქია. საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (41), 2014, გვ. 43-51 . ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2014წ. N2 (41), გვ. 43-51 .

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ. 198-206.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები». 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ა. აბშილავა. სააქციო საზოგადოება “მადნეულის” შერეული და დაჟანგული სპილენძ-პირიტული მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესების მეთოდები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26)..

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი პრობლემა. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ.ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37) 156-160. ISSN 1512-3537.

ზ. გაბისონია. საბანკო პლასტიკური ბარათების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. თემიდა. 2011წ. N3 (7).

ი. ხართიშვილი, ნ. ბახტაძე, გ.ბუჩუკური, გ. ქოზაური. საბანკო სისტემის განვითარება საქართველოს მაგალითზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2008წ. №2(9).

ნ. მაისურაძე. საბანკო სფერო და მისი სამართლებრივი სივრცის ჩრდილოვანი მხარეები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი"ცხოვრება და კანონი" თბ.,2013.. 2013წ. .

გ. მაისურაძე, თ.ნიაური., თ. შუბითიძე. საბაჟო საქმიანობის როლი საცალო ვაჭრობის განვითარებაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 2. 150-157. ISSN 1512-3537.

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები . ,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3 გვ.52-56.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, ნ.ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2007წ. 3. 77-83. ISSN 1512-3537.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბახტაძე; ლ. ქოიავა; თ. არჩვაძე. საბაჟო-საგადასახადო სისიტემის რეგულირების თავისებურებები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #3-4; გვ.70-72.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. N12, 265-269.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები, . ჟურნ. «უახლესი ისტორიის საკითხები». 2009წ. თბ., # 12.

ვ. ვარდოსანიძე. საბინაო პოლიტიკის სამართლებრივი ბერკეტები ისტორიულ რეტროსპექტივაში.. „ქრისტიანული დემოკრატია“.№1-2.. 2002წ. .

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალი ფირმის მენეჯმენტის ყურადღების ცენტრში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4 (22) გვ.107-113.

თ. ბერიძე, ტიბუა ლ., რუხაია ხ.. საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ დარგთა ამოცანების მოდელირება მათემატიკური ლოგიკის ენაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2008წ. გვ.15-19.

გ. ტყემალაძე, გ. ქვარცხავა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა როლი აგრარულ პოლიტიკაში. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, . 0წ. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, 2015, გვ. 98-106.