სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი. აბულაძე. საგზაო ქსელის მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. სტუ-ს შრომები, მას N 1. 2007წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ნ.კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციულ სისტემის გარემოში. სტუ-ს შრომები N2 (464). 2007წ. .

ვ. სამხარაძე. საგორავი არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64.

ვ. სამხარაძე. საგორი არხისმჭრელით კვალის დაგრძელების შესაძლენლობები. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 4.

რ. მიშველაძე. სად არის დამოუკიდებელი, თავისუფალი საქართველო?’’. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №31, თბილისი,. 2015წ. .

ზ. ჭარბაძე, ვ. ნიკოლაიშვილი. სადაწნეო მილსადენის უმტყუნო ექსპლუატაციის გახანგრძლივების საშუალებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ.გვ.208-216.

ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, გვ. 141-143.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2006წ. 4-6, გვ.141-.

რ. პატარაია. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი, ლ.გვასალია. სადეზინფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებები. სტუ-ს შრომები., მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. N2(18), 113-116.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავე საკითხისათვის . კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. 2011წ. .

ვ. სონღულაშვილი. საეკლესიო სამართალი XVIII საუკუნის II ნახევრის საქართველოში (ერეკლე II საბუთების მიხედვით). კრებული „დიდაჭარობა“. 2010წ. .

მ. ჯიქია. საერთაშორისო არასასამართლო დაწესებულებათა როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“. 2008წ. N4 (19), გვ. 44-53.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი, ქ. ბეთლემიძე. საერთაშორისო ბაზარზე მცირე და საშუალო საწარმოთა გასვლის მოდელები. ,,სოციალური ეკონომიკა XXI–საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2013წ. #1 გვ. 90–95.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, თ. ბაჩილავა. საერთაშორისო ბიზნესის მართვის ამოცანები. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.76–82.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. საერთაშორისო ეკონომიკის აქტიორები გლობალიზაციის ახალ ეტაპზე. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. ISSN 1512-1196.#1; გვ. 78-83.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. საერთაშორისო თანამეგობრობის ანტიოფშორული პოლიტიკის შესახებ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #1,.

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქართული პოლიტიკა. საისტორიო ვერტიკალები. #20. 2009წ. .

ზ. გაბისონია. საერთაშორისო სავაჭრო ემბარგო და კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებების მოქმედების შეზღუდვა. თემიდა. 2010წ. N4.