სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. კვეტენაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ეთიკური განზომილების შესახებ. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19.

მ. დემეტრაშვილი . საერთო სიმეტრიის სიბრტყის მქონე მე–2 რიგის ალგებრული ზედაპირების თანაკვეთა.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. 2009წ. № 1(13), გვ 113–120 .

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ბრძოლა პრიორიტეტისათვის და მისი სამართლებრივი დასაბუთების მცდელობა ადრეფეოდალური ხანის დასავლეთ ევროპაში. „თემიდა“. 2013წ. #8.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე პოლიტიკური კომუნიკაციების ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნირო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. (გადაცემულია დასაბეჭდად).

ნ. კუციავა, ლ. გვერდწითელი, ნ.დემეტრაძე, ქ.ციხისელი, დიმიტრი ერისთავი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686, N4 ტ.38; გვ.346-350.

ზ. მელქაძე, მ.მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ქვეყნების საპროცესო კანონმდებლობის თავისებურებები. კრებული: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. .

შ. ბოსტანაშვილი. საზღვრების კონფლიქტი და ურბანული კონფლიქტის საზღვრები. კავკასიის მაცნე. 2003წ. .

ი. ირემაშვილი, null. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 79-84.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". ნაშრომთა კრებული თბილისი, . 2010წ. .

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო პოტენციალის ფაქტორის გამოყენების ეფექტიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2010წ. №1-2(9-10)ISNN1512-410x; გვ..28-34.

თ. კილაძე, ლ.ბოჭოიძე. საინვესტიციო პროცესების პრობლემების ადგილი ეკონომიკის განვითარებაში.. \"ეკონომიკა\". 2010წ. #1-2. გვ. 67-74..

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო საქმიანობის აქტივიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები№2(468); გვ.88-90.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკის კომპიუტერული სწავლება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. N 3(26) ISSN 1512-0333.

მ. დემეტრაშვილი , დინუაშვილი მ. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები. საქართველოს ნავთობი და გაზი ISSN 1512-0457. 2007წ. №8, გვ. 159–167.

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. №18, 159-167..

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების ობიექტზე ორიენტირებული ასპექტები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. N 3(26) ISSN 1512-0333.

გ. ტყეშელაშვილი. საინჟინრო დადაწყვეტათა ეკონომიკური შეფასების საკითხისათვის. ბიზნესინჟინერინგი. 2012წ. 1, 25-34 გვ..

მ. მაცაბერიძე. საინჟინრო ტექნიკური და ტექნოლოგიური ექსპერტიზის კურსის სწავლებისათვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. №10-12, გვ.115-122.