სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24063 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Пагава Т.А.. Kinetics Of Defect Formation In The n-Si Crystals Irradiated With Protons.. Georgian Enginnering News. 0წ. .

Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh, Chubinidze Ts. A. Kinetics Of Defect ForMation In The n-Si Crystals Irradiated With Protons.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2008, pp. 77-79..

Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh., Chubinidze Ts. A. Kinetics Of Defect ForMation In The n-Si Crystals Irradiated With Protons.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2008, pp. 77-79..

Б. Горгиладзе, R.Vardiashvili, N.Sidamonidze, R.Gakhokidze. Kinetics of Molecular Rearrangement of the Derivatives of Disaccharides. Georgian Engineering News. 2004წ. v.1, p.25-31.

T. Paghava, O. Kharasvili, N. Maisuradze, , G. Mtskeradze, , E. Kutelia. Kinetics of multivacant radiation defects formation in n-Type silicon crystals. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2004წ. 170, N 1, 2004, p. 57-60, 4 .

ნ. მაისურაძე, T. Pagava, O. Kharashcil, N. Maisuradze, G. Mtskeradze, E.Kutelia. Kinetics Of Multivacant Radiation Defects Formation In n-Type Silicon Crystals.. Bulletyin Of The Geor-gian Academy Of Sciences, . 2004წ. 170, No. 1, 2004, pр.57-60..

G. Kakauridze, B. Kilosanidze, V. Shaverdova, S.Petrova. Kinetics of photoanisotropy in relaxing medium on the basis of azodye Demethyl Yellow. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences . 2004წ. vol. 170, № 2, p. 249-252 .

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე, ა.თაქუევი. klasterireba da klasterebis zedapiruli wertilebis gansazRvra nebismier sasrulganzomilebian sivrceSi. respublikuri samecniero konferenciis Sromebi. 1999w. SOFTEC 99. 1999წ. .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. klasteris zedapiruli wertilebis dadgena ranguli kavSirebis gamoyenebiT. maTematikuri modelebi da algoriTmebi. stu samec. Sromebi #1, Tbilisi. 1997წ. .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. klasteris zedapiruli wertilebis dadgenis erTi algoriTmis Sesaxeb. maTematikuri modelebi da algoriTmebi. fondi “inteleqti” samec. Sromebi #1, Tbilisi, 1997. 1997წ. .

ლ. ქადაგიშვილი, კ. კამკამიძე, zakutaSvili m.. kodirebuli informaciis SerCeva saxeTa gamocnobisaTvis. Parametric CAD. 1999წ. 991 samecnier-teqnikuri konferencia, stu, gv. 25-29.

ლ. ქადაგიშვილი, ე. კამკამიძე, zakutaSvili m.. kodirebuli informaciis SerCeva saxeTa gamocnobisaTvis, didi sistemebis marTvis. XIV saerTaSoriso simpoziumi. 2000წ. simpoziumis Sromebi, Tbilisi, gv. 121-123.

A. Meskhi. Koosis type theorems for singular integrals and potentials defined on homogeneous groups. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 114, pp. 59- 70..

Z. Tsotniashvili. Kosovo and Caucasus (Two Different Political Problems). Ilia State University, Shota Rustaveli State University, “South Caucasus: Problems and Prospects of Regional Cooperation”, Batumi. 2010წ. 1.

Z. Piranahvili. Kotelnikov-Shannon s Generalized formula for the random fields. Bull. of the Georgian Academy of Sciences . 2001წ. v.163, №3 , pp.15-19.

თ. ბერიკაშვილი. kriminalistikuri kibernetika _ saswavlo procesebis kvlevis obieqti. saqarTvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademiis Jurnal `moambis~ damateba. 2009წ. Sromebi 1(13), 2009.

ი. ბურდული. Kulturwandel im Fahrwasser der Postindustrialisierung. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. #3, 5გვ. 478-483.

ი. ბურდული. Kundensprache und Intralingualer Kontrast bei der Fachkommunikation (მომხმარებლის ენა და შიდაეობრივი განსხვავებანი დარგობრივ კომუნიკაციაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. საერთ. სამეც. კოფერენციის მასალები. 3გვ. 66-68 .

. L-ლიზინის ბენზილისა და გრძელჯაჭვიანი ალკილის ესტერების შემცველი თანაპოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაცია ცდებში in vitro. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, #4, გვ. 416-422.