სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. მოდებაძე, თ. ხარიტონაშვილი. საინფორმაციო სიგნალით დაკავებული მონაცემთა გადაცემის არხის ავტომატური კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. 1(8).

ი. კვესელავა. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში. თბილისი, სტუ-ს სამეცნ. კონფერენციის მასალები, კრებ.. 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მზია კიკნაძე, დავით საცერაძე, გოჩა ზედგინიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

მ. ჩხაიძე. საინფორმაციო უსაფრთხოების მუქარების სახეები, მათი აღმოჩენის მიზნები და ინფორმაციის დაცვის პრობლემები ტელეკომუნიკაციის ქსელებში.. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. .

ნ. ოთხოზორია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და მისი დამოკიდებულება საზოგადოების ინფორმატიზაციაზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2009წ. შრომები №1(13).

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. საირიგაციო წყალსაცავების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების საკითხისათვის . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი. 2009წ. ტ. I ,გვ.26-31.

ე. გვენეტაძე. საიფორმაციო ომის როლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. .

მ. ძიძიგური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი: არჩილ ქურდიანის შემოქმედების არქიტექტურულ–მხატვრული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

მ. ბაქრაძე, ი.ჯობაძე, თ.შალოშვილი. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების როლი ქვეყნის სრულყოფილი ბიზნეს–გარემოს დამკვიდრების საქმეში. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" # 7 2008წ. . 0წ. .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. საკარიერო მანქანების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა . სამთო საინფორმაციო სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი . 2007წ. 1-2.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. საკარიერო მანქანების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. ISSN 15125-407X სამთო ჟურნალი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინფორმაციო სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი . 2006წ. შრომები #1-2 (16-17) გვ.60.

ვ. ხრუსტალი. საკასაციო სასამართლოს სამართლებრივ შეფასებათა სავალდებულო ხასიათი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. №2, 10 გვერდი.

ვ. ხრუსტალი. საკასაციო საჩივრის შემოწმების ფარგლები. თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ჟურნალი "მაცნე". 2006წ. №1, 12 გვერდი.

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე. საკენის მადნიანი ველი (კავკასიონი; სვანეთი): ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პერსპექტივები. შრომათა კრებული მიძღვნილი გ. ზარიძისა და ნ. თათრიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2010წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ნოდარ ძიძიკაშვილი. საკლუბო დასვენების სისტემა ტურიზმის ინდუსტრიაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ . 2007წ. შრომები, 10. გვ.196-201..

რ. ენაგელი, დ. აბზიანიძე, გ.ჩქარეული. სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2011წ. #1-3, 2011, გვ56-61.

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ბუცხრიკიძე, მ. თუთბერიძე, ნ. სამხარაძე. სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. `სამთო ჟურნალი. 2003წ. #1-2(10-11).

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. სამაგრ კოლონებზე მოქმედი წნევის განსაზღვრა ქანების რეოლოგიური თვისებების მიხედვით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 96-102..