სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ბერიძე, ქაჯაია ლ.. სამაგრის სისქის ცვლილების ოპტიმალური კანონის დადგენა მასალის პლასტიკურობის თვისებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", ISSN 1512-0740. 2007წ. #4, გვ. 170-177.

ნ. მაისურაძე. სამართალი და მისი შემოქმედებითი ასპექტები. ილ.ჭავჭავაძს სახ.თბილისის უნ-ტი,სამეცნიერო ძიებანი.. 2007წ. IIIტ. გვ.195-115..

ზ. გაბისონია. სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო კერძო სამართალში,. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2006წ. N1.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მმართველობის რეგულირება.. სასწავლო უნივერსიტეტი "თბილისის"საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი"მეცნიერება და ცხოვრება", თბ.,2016.. 2016წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლის ტრანსფორმაცია და მენეჯმენტი. გ. თავართქილაძის სახ. საერთაშორისო სამეცნიერო და რეფერირებული ჟურნალი. 2012წ. #2-3, 2012.

ა. შარვაშიძე, ქ. ალადაშვილი, თ. გრიგორაშვილი. სამატარებლო ლოკომოტივების გამოყენების მაჩვენებელთა ოპტიმიზაცია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910. . 2006წ. ¹№1 2006. გვ. 12-13..

გ. დურგლიშვილი, გ. ტატიშვილი. სამგორის ნავთობის საბადოზე აირლიფტური მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშება და მათი დამოკიდებულება სანგრევისპირა ზონაში ფლუიდის მოდინების ხასიათზე. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1998წ. # 1–3, 4.

რ. ცინცაძე. სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "მწიგნობარი". 2015წ. 1(11), გვ. 115-121.

მ. ჯიქია. სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით. ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი“. 2009წ. N2 (21), გვ.125-131.

ი. გოცირიძე, შარმაზანაშვილი. სამედიცინო სადაზღვევო აღრიცხვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. #1(451).

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაქტორების როლი მოზარდთა გასტრო-ენტეროლოგიურ დაავადებათა ფორმირებაში. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 2, გვ. 18-21..

ჯ. გაბელია. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული „ბრალი და პასუხისმგებლობა“, . პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა “იურისტების სამყარო”. 2015წ. თბილისი.

თ. ბაციკაძე, კ.სოხაძე ზ.ფარესაშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ თბილისი. 2012წ. .

თ. ბაციკაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკის „გეორგიანული“ მოდელი. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2012წ. №6.

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,.. 2008წ. #2, გვ.68-77.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, თ.ნიაური, ნ.პაიაშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 2. 77-83. ISSN 1512-3537.

ნ. მექვაბიშვილი. სამთო საწარმოებიდან გამოსული ჩამდინარე წყლების საკითხები . ჰიდროინჟინერია 2(5), ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. მუმლაძე, ო. გელაშვილი. სამთო ტრაქტორის მექანიზმებისადმი წინააღმდეგობის კოეფიციენტის სიდიდის დადგენა. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. #2(26).

ნ. მუმლაძე. სამთო ტრაქტორის ჩარჩოს გასწორების ავტომატური რეგულირების სისტემის განტოლების შედგენის შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #3.