სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. გ.ბერძენაშვილი. გ.ნადარაია.. სამთო ღრმა წყალსაცავში წყალსაშვი ფარებით გადადინების ნაკადის მართვის მეთოდიკა მცირეამპლიტუდიანი ტალღების თეორიის განტოლებების ანალიზური ამონახსნის გამოყენებით. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2016წ. №3(79), გვ.14-18. ISSN 1512-0120.

გ. ხელიძე, მ. ბაშარული. სამთო წყალსაცავების დალამვის პროცესის ანალიზი და მისი გავლენა წყალსაცავის ენერგეტიკულ პოტენციალზე. ენერგია . 2012წ. #1(61), .29-32.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. სამთო-გეოლოგიური საინჟინრო გრაფიკიფ საუნივერსიტეტო კურსის თანამედროვე საფუძვლები . სგმა “მოამბე” . 2005წ. N 6 ISSN 1512-102X.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამი არგუმენტის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლებისა და ამავე არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახით წარმოდგენილი სამცვლადიანი ფუნქციის მათემატიკური მოდელი.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2005წ. 1-3, გვ. 35-39. .

ი. გოცირიძე, რ. კუპრავა გ. გიგილაშვილი. სამკურნალო პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკის მათემატიკური მოდელი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

შ. ბაქანიძე. სამონტაჟო ამწის მოძრაობის ოპტიმალური სქემის შერჩევა. სტუ-ს შრომები. 2010წ. კრებული#1.

შ. ბაქანიძე, თ.მოსიაშვილი, ლ.სამხარაძე, ვ.პირმისაშვილი. სამონტაჟო ამწის მუშა-გადაადგილების გავლენა მის მწარმოებლურობაზე. ჟურნალი,,მშენებლობა. 2011წ. #3 (22) გვ.132.

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო (ღია) საზოგადოება და დემოკრატია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2, გვ. 209.

ნ. მუმლაძე, დ. ფრიდონაშვილი. სამოქალაქო ავტობუსების მწარმოებლობის გაზრდა კონსტრუქციული პარამეტრების ექსპლოატაციის პირობებტან შესაბამისობაში მოყვანით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #3(29).

თ. ამყოლაძე, ი. კომახიძე, თ. ტაბატაძე. სამოქალაქო მშენებლობაში სართულშუა გადახურვის ბგერასაიზოლაციო ეკონომიკა და მარკეტინგი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №1(28).

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო საზოგადების პრობლემები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2012წ. #I(5).

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური კულტურა. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #4.

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოება, კულტურა, პიროვნება. . კრებული: „ადამიანი, ფილოსოფია, კულტურა“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2008წ. .

ლ. კაპანაძე. სამოქალაქო საზოგადოების არსი.. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ: 98-101.

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი ნიშნები.. ელ.ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“, . 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის საერთშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

შ. კუპრეიშვილი, თ. სუპატაშვილი, ქ. დადიანი, ლ. მაისაია. სამრეწველო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, . 2012წ. ქუთაისი, 30-31 მაისი, გვ. 78-79.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე; ჯ. კანკაძე. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, გ.რურუა. სამფაქტორიანი ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და ჩატარების მათემატიკური მოდელების მეთოდი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2009წ. 1–3, გვ. 23–27.