სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, E.Tuskia, A.Meipariani, Z.Alavidze. Influence of “FagoBioDerm” on Healing of Superficial Experimental Wounds. Bull. Georg. Acad. Sci., V. 161, # 3, 556-557 . 2000წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კურსის სტუდენტები, გ. კუჭავა, ა,გაფრინდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. informaciis dacva gasaRebis gareSe, mxolod Savi feris gamoyenebiT. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.59. .

ლ. ქადაგიშვილი. informaciuli parametrebis evrიstikuli Ziebani. mecniereba da teqnika . 2000წ. № 4-6 Tbilisi ,gv. 32-34.

ი. ჯაგოდნიშვილი, t.jagodnishvili. informaciuli sivrce,informaciuli sazogadoeba da jurnalisti. samecniero krebuli "jurnalisturi ziebani", gamomcemloba "universali". 2011წ. t.13.

ქ. ყაჭიაშვილი. Information Collection and Transmission Device.. The Georgian Journal of Genetic Ecology,. 1995წ. Vol. 1, No. 1, 30-35..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Information Exchanging Aspects. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-161-4, 28-33გვ..

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili, Z. Wardosanidze, N. Ponjavidze. Information recording based on selective reflection wavelength modulation in photosensitive cholesteric liquid crystals. Georgian Engineering News. 2010წ. N2, pp. 58-59.

დ. ნარმანია, ე.ჩოხელი. Information Technologies in Management and Prospects to Improve their use by Georgian Companies ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში და ქართული კომპანიების მიერ მათი გამოყენების გაუმჯობესების საშუალებები . International Journal of Recent Scientific Research, SJIF, Vol.6, Iss.9; 2015; pp. 6515-6518. Scientific Journal Impact Factor Value for 2014 =5,114 Indexed by: Thomson Reuters, Index Copernicus, DOI, UGC. . 2015წ. .

T. Mebuke. Informativity in Text Linuistics. . Ganatleba. 2013წ. 2013 №2 (8) Georgian Technical University. Tbilisi, pp. 67-71.

ჰ. წულაია. Innovation in Moveble Magnetic Field Solution of Faraday`s Problem. Problems of Mechanics №1 (30), 34-39 p.p.. 2008წ. №1 (30).

თ. ხაჩიძე, Avaliani J. Innovation photovoltage block with photoeleqtric cells located on one axis in linear focus of optical concentrators. ENERGY #1 (49), . 2009წ. p.p.27-29, 2009.

ნ. ხაზარაძე. Innovations in Archaeology of the Caucasus, Bulletin vol. 8, no. 2 - Georgian National Academy of Scinces, Georgian Academy Press, Tbilisi . . 2014წ. 133-138, რეზიუმე ქართულ ენაზე.

D. Eristavi, Archil Sarukhanishvili, Rajden Skhvitaridze, Elena Shapakidze, Marina Kapanadze, Tamar Loladze, Maia Mshvildadze, Irakli Giorgadze, Shalva Verulava.. Innovative Solution of Utilization of the Clay Slates Accumulated in the George of the River Duruji. Journal of Technical Science and Technologies,International Black Sea Universiti. 2016წ. ISSN: 2298-0032, e-ISSN: 2346-8270, Volume 5, Lssue 2, p.27-32, Tbilisi. .

M. Kapanadze, A.Sarukhanishvili, R.Skhvitaridze, E.Shapakidze, T.Loladze, D.Eristavi, M.Mshvildadze, I.Giorgadze, S.Verulava. Innovative Solution of Utilization of the Clay Slates Accumulated in the Georgia of the River Duruji. Innovative Solution of Utilization of the Clay Slates Accumulated in the George of the River Duruji. 2016წ. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032, Vol.6, 2, p.27-32.

T. Loladze, Archil Sarukhanishvili Rajden Skhvitaridze Elena Shapakidze Marina Kapanadze Tamar Loladze Dimitri Eristavi Maia Mshvildadze Iralki Giorgadze Shalva Verulava. Innovative Solution of Utilization of the Clay Slates Accumulated in the Gorge of the River Duruji. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol. 5, №2. p. 27-32..

A. Chanishvili, D.Laperashvili, T.Laperashvili. InP based nanomaterials for telecommunication. Nano Studies. 2016წ. 13, pp.241-246.

T. Laperashvili, Lapherashvili Davit. InP based nanomaterials for telecommunication. Nano Studies. 2016წ. 13, 241-246.

Z. Bosikashvili, David Chokhonelidze. INPUT INFORMATION GENERATION IN MACHINE LEARNING CLASIFICATION ALGORITHMS. Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. 2016წ. No 2(20),P.:31-35.

გ. მიქიაშვილი. Integrated reconstruction and Rehabilitation of historical town Signaghi.. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. N1 გვ.69–79. ISSN 2233-3266.

N. Topuria. Integration of Process-Modeling Standards for Software Development. EC funded GEO-RECAP project networking and IDEALIST project twinning meetings. 2012წ. .