სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. შერაზადიშვილი. სამღეროვანი წამწის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სრუ, შრომები #1(471), გვ. 9-13. 2009წ. @1(471), გვ. 9-13.

მ. ბაქრაძე. სამშენებლო კომპლექსის რეგიონალური განვითარების ასპექტები. "მშენებლობა" #4(23) 2011წ. 0წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6, .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6.

თ. მაღრაძე. სამშენებლო კონსტრუქციებში ბზარების კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. 2(21) 2011წ, გვ. 62-73.

რ. მახვილაძე. სამშენებლო ნორმატივების განახლების აუცილებლობის შესახებ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(5).

ი. ხართიშვილი. სამშენებლო პროექტის მართვის სტრუქტურების ანალიზირება და დაპროექტების პროცესი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №3(30).

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. სამშენებლო პროფილის სახელობო სპეციალობების მოკლევადიანი სწავლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. 3(18), 95-97.

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო პროცესების ვარიანტული დაპროექტება . სტუ-ს შრომები . 2010წ. კრებული#1.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 16-20.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 10–12, გვ. 16–20.

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფიის ისტორიის საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2004წ. #3, გვ.28-34.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. ტომი 3, #2 (51).

გ. დოხნაძე, null, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს მეცნიერების და განათლების სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფული პრობლემები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. #10-12, გვ. 49-54.

გ. დოხნაძე, გ.დოხნაძე, გ.მეტრეველი. სამხედრო მოქმედებებში შავი ზღვის გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი,კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. #6, გვ. 125-129.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ვ.ბალამწარაშვილი. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალისწინებით. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფია. 2011წ. # 8-9, გვ.70-75.

გ. დოხნაძე, ვ. ბალამწარაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ი. მახარაძე. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალიწინებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8,9. გვ.გვ.70-75.

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში.. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. . 2016წ. #1-2 .