სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. "ევროპული უნივერსიტეტი", ჟურ."სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. სპეციალური ნომერი (1) 518-521 გვ..

გ. ტაბატაძე. სანავთობო შოკები. ჟ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2010წ. N1 2010.

რ. მიშველაძე. სანამ პეტრე მოვიდოდა (როგორ უნდა უშველოს ამერიკამ საქართველოს), . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, . 2011წ. .

რ. მიშველაძე. სანდო წიგნი, წინასიტყვაობა იგორ კვესელავას წიგნისა ,,საქართველოს სოციალ-პოლიტიკური დილემები და პარადიგმები’’, . გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი,. 2014წ. .

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. საპირაპირო ღრეჩოების მდგომარეობის ანალიზი და რგოლური ლიანდაგის სამედოობის პროგნოზირება. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #1(40). –გვ.71-76. .

რ. მიშველაძე. საპრემიო კულტურის შესახებ. . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2. თბილისი,. 2016წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ბ.ნავროზაშვილი. საპროექტო გადაწყვეტილებების მრავალკრიტერიუმი ტექნიკურ–ეკონომიკური ოპტიმიზაციის საკითხისადმი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3. 90-96 გვ.

ა. დუნდუა, ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი. სარელსო წრედის დიაგნოსტირებისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. № 2 (460), გვ. 63 - 68.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ.ასათიანი. სარეცხი სითხის შედგენილობების ზემოქმედება ქანების ნგრევის დაჩქარებაზე ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 251-261 გვ..

ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკის მიკროპროცესორული სისტემის თვითკონტროლირებადობის პრობლემა და მისი გადაჭრის სტრატეგია. "ტრანსპორტი". 2006წ. № 1 (21); გვ. 15 - 18.

ა. დუნდუა, ა.სავრანსკი, თ.ლომიძე, გ.კვანტალიანი, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკის მოწყობილობების რეალიზების პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 2 (26); გვ. 4 - 6.

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემების ადგილისა და როლის განსაზღვრისათვის რკინიგზის ზოგად სტრუქტურაში. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 4 (28); გვ. 14 - 16.

ა. დუნდუა, თ. იაშვილი, ა. ნოდია, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემების განვითარების ახალი ეტაპის თავისებურებები. "ტრანსპორტი". 2005წ. № 1-2; გვ. 28 - 33.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.გაბრიჭიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სარწყავი არხების კომპლექსური გამოყენების შესაძლებლობა ელექტროენერგიისა და ეკოლოგიურად სუფთა სტრატეგიული და ეკონომიკური მნიშვნელობის ნივთიერებათა მისაღებდ. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2009წ. #25, გვ.6.

მ. ვართანოვი, ი.იორდანიშვილი. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველიში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. # 1-3, გვ.134-140.

კ. იორდანიშვილი, ვართანოვი მ., ჯუღელი ზ., იორდანიშვილი ი., ცანავა ლ.. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველოში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, 2006წ. გვ134-140.

ი. იორდანიშვილი, ვართანოვი მ., ჯუღელი ზ., ცანავა მ.. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველოში. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2006წ. №1-3, გვ.134-140.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სარწყავი სისტემის საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. გვ. 130-135..

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის მიწოდების ტარიფების ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. თბილისი, აგრარული ეკონომიკის მოამბე. 2008წ. ტ.II, გვ. 96-99.

მ. ვართანოვი. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4 გვ.112-117.