სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. მიდელაშვილი. საქართველო და თანამედროვე საერთაშორისო სივრცე (ზოგადი მიმოხილვა) . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. მაისი-ივნისი, გვ. 96-98..

ე. გვენეტაძე. საქართველო და კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. მაცნე# IV. 2009წ. IV.

ე. გვენეტაძე. საქართველო და კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. მაცნესოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები #4. 2009წ. IV.

რ. მიშველაძე. საქართველო ისევ განგაშის მდგომარეობაშია.. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №8, თბილისი,. 2016წ. .

მ. ბაძაღუა. საქართველოდან საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელებისა და განათლების შემდგომი სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხები. ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2015წ. #1 (9-10) გვერდი 5, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. საქართველოს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს ზოგიერთი პრობლემა და იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის მიზნები და ამოცანები. გამომცემლობა- "მერიდიანი" ჟურნალი „იურისტი“, 1. 2016წ. გვ.9–17;.

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო პროცესში. სართაშორისო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. №27.

ნ. რურუა, კ. მჭედლიშვილი, ზ.გაბედავა. საქართველოს ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ამოცანები. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936 , #4(43). –გვ.133-139..

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე, რ. ახვლედიანი.. საქართველოს ანალციმების კრისტალოქიმიური თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

ი. წერეთელი, თ.ლომინაძე. საქართველოს ბათურ-ტითონური ზღვიური ფაუნის მონაცვლეობის შესახებ. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2007წ. ტ.2, გვ.120-125.

ი. წერეთელი, მ.თოფჩიშვილი. საქართველოს ბაიოსურ-კალოვიური ზღვიური მოლუსკური ფაუნის მრავალფეროვნება. საქ.მეცნ.აკადემია ``საქართველოს ბიომრავალფეროვნება``, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. გვ.1-3.

ხ. ავალიანი. საქართველოს ბელტის დასავლეთ დაძირვის ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა და მიწისქვეშა სამრეწველო წყლები. სტუ–ს შრომები. 2002წ. #4 (443). გვ. 62-67.

ნ.კალანდარიშვილი, ხ.ავალიანი. საქართველოს ბელტის დასავლეთი დაძირვის ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა და მიწისქვეშა სამრეწველო წყლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. № 4 (443), 62-67გვ..

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა. არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. თბ., ტ. III.

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა.არსებული მდგომარეობა, პროგნოზი, გარდაქმნის პერსპექტივები . გაზ. „ახალი განათლება“. 2001წ. N 24(123) .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის თანამედროვე მდგომარეობა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 1996წ. ტ. I , თბ..

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების პროგრამა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. თბ., ტ. VII.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს გეოპოლიტიკა. საერტასორისო გამოწვევები და პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საისტორიო ვერტიკალები. #27. გვ. 97-103.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის როლი ქვეყნის განვითარებაში. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. #2.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №32.