სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მიმინოშვილი. Jalabadze N.V. Miminoshvili E.B. Sakvarelidze T.N. Chedia R.V. et.al. On the fabrication of nanocrystalline titaniumcarbide using TiCl3.. Georgian engineering news. 2003წ. № 1 , p.73-75.

Z. Tsotniashvili. Journalism in The service of closing in. Caucasian messenger. 2004წ. .

G. Magalashvili. Jssue of the Use of Wastes Causing Questions in Some Ore Mining Complex. International Conference “Applied Ecologi: problems, innovations”.. 2015წ. Тбилиси-Батуми, с. 286-287.

თ. ძაგანია, კახელაძე კ., იაშვილი ნ.. k вопросу построения устройств кодирования степени перемешения узлов пробоподготовки в системах анализа.. Сборник научных трудов; г. Киев. წ. 1987.

ნ. რაჭველიშვილი. kaolinizirebuli traqiri, rogorc kompleqsuri nedleuli Zvlis faifuris SedgenilobaSi. saqarTvelos qimiuri Jurnali. 2015წ. tomi 15. #2, gv. 118-121. ISSN-1512-0686..

A .Nodia, და სხვ.. kaxeTSi setyvian Rrublebze radiolokaciuri dakvirvebebismonacemebis reprezentatulobis Sefaseba saqarTvelos teritoriis kartirebisaTvis setyvasaSiSroebis doneebis moxedTviT;. geofizikis institutiს Sromebi. 2008წ. ტ. 9, 202-204.

ნ. დავითაშვილი, ხაბულიანი ხ.. Kinematic analysis and precision of sewing-machine thread takeup linkage mechanism. Problems of Mechanics. 2009წ. № 4(37), pp. 10-16.

ნ. დავითაშვილი. Kinematic projecting and investigation of the mechanisms of the drive of a cone crusher . Problems of Applied Mechanics. 2005წ. № 2(19), გვ. 15-22.

ნ. დავითაშვილი. Kinematical analysis of robot spherical actuator mechanism. Problems of Mechanics, Scientific Journal of IFToMM. 2010წ. № 4(41), pp. 15-24.

ნ. ხარშილაძე, Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh., Chubinidze Ts. A. Kinetics Of Defect For მation In The n-Si Crysტals Irradiated With Protons.. Georgian Engineering News. 2008წ. No. 1, 2008, pp. 77-79..

T. Paghava, L.Kharshiladze, Ts. Chubinidze. Kinetics of defect formation in the n-Si crystals irradiated with protons. . Georgian engineering news. 2008წ. N 1, 2008, pp. 77-79, 3, .

ნ. მაისურაძე, Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh., Chubinidze Ts.A.. Kinetics of defect formation in the n-Si crystals irradiated with protons.. GEORGIAN ENGINEE- RING NEWS. 2008წ. №1, 2008, პp.77-79..

Пагава Т.А.. Kinetics Of Defect Formation In The n-Si Crystals Irradiated With Protons.. Georgian Enginnering News. 0წ. .

Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh, Chubinidze Ts. A. Kinetics Of Defect ForMation In The n-Si Crystals Irradiated With Protons.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2008, pp. 77-79..

Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh., Chubinidze Ts. A. Kinetics Of Defect ForMation In The n-Si Crystals Irradiated With Protons.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2008, pp. 77-79..

Б. Горгиладзе, R.Vardiashvili, N.Sidamonidze, R.Gakhokidze. Kinetics of Molecular Rearrangement of the Derivatives of Disaccharides. Georgian Engineering News. 2004წ. v.1, p.25-31.

T. Paghava, O. Kharasvili, N. Maisuradze, , G. Mtskeradze, , E. Kutelia. Kinetics of multivacant radiation defects formation in n-Type silicon crystals. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2004წ. 170, N 1, 2004, p. 57-60, 4 .

ნ. მაისურაძე, T. Pagava, O. Kharashcil, N. Maisuradze, G. Mtskeradze, E.Kutelia. Kinetics Of Multivacant Radiation Defects Formation In n-Type Silicon Crystals.. Bulletyin Of The Geor-gian Academy Of Sciences, . 2004წ. 170, No. 1, 2004, pр.57-60..

G. Kakauridze, B. Kilosanidze, V. Shaverdova, S.Petrova. Kinetics of photoanisotropy in relaxing medium on the basis of azodye Demethyl Yellow. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences . 2004წ. vol. 170, № 2, p. 249-252 .