სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. იორდანიშვილი, იორდანიშვილი კ., ჭარბაძე ზ., ჯავახიშვილი ლ.. საქართველოს მთის წყალსაცავების სედიმენტაციური პროცესების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. 66 გვ.93-97.

ჟ. ორაგველიძე. საქართველოს მრეწველობის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 2005წ. N 4.

ზ. გასიტაშვილი. საქართველოს მრეწველობის კრიზისიდან გამოყვანის, რეაბილიტაციის, რეორგანიზაციისა და აღორძინების კონცეპტუალური პროგრამის ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა, N 7-9. 2000წ. .

თ. რუხაძე. საქართველოს მრეწველობის მდგომარეობა და პერსპექტივები. გამომცემლობა"ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-3537 N1(23) 94-99გვ..

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, შ. გეგია, ს. სტამბოლიშვილი. საქართველოს მყარი მინერალური რესურსების გამოვლენის, ხელახალი შეფასების და რაციონალური გამოყენების პრობლემების შესახებ. ჟურნალი "ბიზნეს ექსპრესი", თბილისი. 2007წ. N 2,.

შ. გეგია, ნ. ქაჯაია. საქართველოს მყარი მინერალური რესურსების გამოვლენის, ხელახალი შეფასების და რაციონალური გაოყენების პრობლემების შესახებ. ჟურნალი \"ბიზნეს ექსპრესი\". 2007წ. N2.

რ. მახვილაძე, ვერულავა მ.. საქართველოს მშენებლობის სფეროში ენერგო დამზოგველობის ამაღლების, პირობების მოკლე ანალიზი (მოსაზრებები და წინადადებები). სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" თბ.,. 2007წ. №3–4.

გ. ვარშალომიძე. საქართველოს ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #11, 21-24 გვ..

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, გ. ქიტიაშვილი. საქართველოს ნავთობსადენის ტელეკომუნიკაციის ქსელის აგების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. 1(14), 5გვ.

გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, მ. ბასილაძე. საქართველოს ნახშირის მრეწველობა - ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის გარანტი. ”ენერგია”. 2007წ. 1(41), გვ. 27-34.

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის კვლევის და შესწავლის საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე. საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა XV ს-სი და ალექსანდრე I. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის მასალები III. 2009წ. III, .

ქ. ჯიჯეიშვილი, ვ. ოსაძე. საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი და სამომავლო პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., #19.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტთა პოლიტიკური ხედვა სახელმწიფოს მართვის საკითხებზე. ჟურნ., «ხელისუფლება და საზოგადოება» . 2009წ. თბ., #2(10).

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. არჩვაძე; ნ. ამაშუკელი. საქართველოს რესპუბლიკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკირს ფინანსურ უზრუნველყოფაში. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. #1(22); გვ.269-272.

პაატა ცაგარეიშვილი. საქართველოს რკინიგზაზე ტარიფების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმების შემუშავების შესახებ. ”ტრანსპორტი”. 2006წ. ISSN 1512-0910 # 3--4(26); გვ.10-12.

მ. ზუბიაშვილი, პაატა ცაგარეიშვილი. საქართველოს რკინიგზაზე ტარიფების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმების შემუშავების შესხებ.. "ტრანსპორტი". 2006წ. #3-4. გვ 10-12. 1512-0910.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. საქართველოს რკინიგზების ლიანდაგების კლასებად და¬ყოფის შესახებ. სტუ. 2002წ. “სტუ შრომები”, #1(440),-თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,.-გვ. 109-111..

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოს რკინიგზების ლიანდაგების კლასებად დაყოფის შესახებ. “სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2002წ. ISSN 1512-0996 #1(440),გვ. 109-111..