სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26108 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Arabidze, G.Chitashvili, T.Jishkariani, A.Khetaguri. Main Prospects for Using Gas and Gas-Steam Turbines plants in power industry of Georgia. Georgian Engineering News,N2,Tbilisi,2006. 2006წ. .

გ. არაბიძე, T. Jishkariani, , A. Khetaguri. . Main Prospects for Using Gas and Gas-Steam Turbines plants in power industry of Georgia. Georgian Engineering News. 2006წ. #2, Tbilisi, pp.196-198..

თ. ჯიშკარიანი, Arabidze G.O. , Khetaguri A.G.. Main Prospects For Using Gas-and Gas-steam Turbine Plants in Power Industry of Georgia. Georgian Engineering News. 2006წ. #2, p.196-198.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. Management innovations in primary healthcare (case of Tbilisi children’s policlinics)”, ЕСОNОМIСS AND RЕGIОN. February,. 100. Scientific journal of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. . 2016წ. .

G. Nabakhtiani, I.Gioorgadze, K.Gorgadze, Sh.Khizanishvili. Management of Radiation Occupation Exposure in Georgia. Nano Studies. 2015წ. no.11 pp. 155-160.

G. Baghaturia, T. Dumbadze. Managerial Strategies for Georgian-Turkish Economic Relations. Journal of Business IBSU . 2013წ. Volume 2, Issue 2 გვ. 9.

ბ. გოდერძიშვილი. Managment of the financial saving of households. "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2015წ. ISSN. 2345-0355.

O. Gelashvili, I. Chkhetia, Dinesh K.C.. Managments of the Charge of Automobile fuel on Basis Logistical Systems in Conditions of the Motor Transportation Enterprises. Georgian Auto-Road institut, Transaction Tbilisi, . 2007წ. #3, p.138-140.

Z. Bogvelishvili, M.Barbakadze, G.Archvadze, E.Gegeshidze, N.Rusadze. Maritime Transport and Ecology . Georgian Technical University, International Conference "Transport Bridge Europe-Asia",Tbilisi . 2014წ. pp.163-166.

G. Giorgobiani. Markovian Decision Process for one Flow Control Problem. Georgian Engineering News. 2012წ. N 1.

ლ. ქადაგიშვილი, კ. კამკამიძე. marTva-TviTmarTva fsiqikuri mdgomareobis siRrmisaTvis. akademikos i. frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. 2010წ. “sainformacio da kompiuteruli teqnologiebi, modelireba, marTva”, moxsenebaTa Tezisebi, saqarTvelo, Tbilisi, 1-4 noemberi,gv. 145. .

მ. მესხია. masalebi, kvipros-saqarTvelos urTierTobis istoriidan XVIII s-Si. gamomc.: ''nekeri'', saiubileo krebuli miZRvnili SoTa mesxias 90 wlisTavisadmi. 2006წ. 307-337.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, B.Bulia, N.Maisuradze, A.Kandelaki. Mass Transport Peculiarities in Alumina Scale. Bulletin of Georgian AS, 169,№2. 2004წ. .

ნ. მაისურაძე, Mikadze O., Bulia B., Maisuradze N., Kandelaki A.. MASS TRANSPORT PECULIARITIES IN ALUMINA SCALE.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 2004წ. 169, 2, 2004, pp.309-311.

რ. თაბუკაშვილი. Massenkommunikation und Kommunikationsform „Betextungen“ im öffentlichen Raum. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 4(24) 2014.

A. Chanishvili, I. Nakhutsrishvili. Matematical Model of Thermogravimetric Curves of FeCrAl(La) Alloy Oxidation in Air. Journal of Technical Science & Technologies. 2016წ. v.5/ N1/ 35-37.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, გ.გრიგალაშვილი. maTematikuri modelebi da algoriTmebi. stu samec. Sromebi #1, Tbilisi. Georgian Technical University, Transactions, #3 (414), Tbilisi, 1997. 1997წ. 8გვ.

გ. გავარდაშვილი, Iamze kasaburi. Mathematical Model of Landsli-de Flow Motion.. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2000წ. T.161, #1, 88 - 89 p. .

M. Okrosashvili, Antashvili L.,Tavadze G., Beradze B., Tsitsishvili M.. Mathematical model of changing temperature distribution in gun barrel while shooting process . Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2015წ. Vol. 65, p.p 3-11.

K. Kotetishvili, Kapanadze K.G.. Dekanosidze Sh.V. Kalandadze I.G.. Mathematical Calculation of the Role of Attendant Gradients in MRI. Nano-Studies. 2011წ. Tbilisi.n.3.4 2011.pp41-42.