სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. მელქაძე, ჯ.გახოკიძე. საქართველოს შსს რეფორმირება: პრობლემები და გადაჭრის გზები. შ.ფაფიაშვილის 80 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეო კრებული. 2015წ. .

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. საქართველოს ძირითადი ღვარცოფული ტიპის მდინარეთა აუზების ტიპოლოგია და მათი შეფასება. “საქჰიდროეკოლოგიის” ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი, გვ. 12-19.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. საქართველოს ძირითადი ღვარცოფული ტიპის მდინარეთა აუზების ტიპოლოგია და მათი შეფასება. ჰიდროეკოლოგიის უნსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 12-19.

მ. ვართანოვი. საქართველოს წყლის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანყლი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული. 2009წ. ტ.II,გვ.35-45.

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების განვითარება და ჰიდრომელიორაციაში გამოყენება. შრომათა კრებული ”საქჰიდროეკოლოგია”. 2005წ. 2005წ. 79-86გვ.

მ. ვართანოვი, თ.სტურუა. საქართველოს წყლის რესურსების ეკონომიკური შეფასებისა და მისი გამოყენების ეფექტიანობის ზოგიერთი საკითხი სოფლის მეურნეობაში. ეკონომიკა. 2002წ. # 10-11,გვ. 58-54.

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2003წ. №XIV, 3-9 გვ..

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. ISSN 1512-4649. #4 გვ. 56-58. .

მ. ყიფიანი. საქართველოში XX საუკუნის 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიების ისტორიისათვის. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #11 ; 54-60 გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. აბაშიძე, ა. მაღალაშვილი. საქართველოში ალუმინის წარმოების შესაძლებლობის საკითხი. ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. 12, გვ. 75-79.

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ 89-98.

ხ. გაჩეჩილაძე. საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი ოქროს და მისგან დამზადებული ნაკეთობების შედგენილობის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გეოლ. ინსიტუტი , ახალი გამოცემა #119, გვ. 561-569. 2004წ. 978-9941-406-51-5.

ვ. ვარდოსანიძე. საქართველოში ბინის მესაკუთრეთა ასოციაციებისა და კონდომინიუმების ჩამოყალიბების აუცილებელი პირობები.. I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: „საცხოვრისი გარდამავალ პერიოდში: მმართველობითი რეფორმა და საინვესტიციო პოლიტიკა“.. 2002წ. .

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) ნედლი ნაცრის პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. . 2012წ. #1(483), გვ. 64-68. .

დ. როგავა. საქართველოში გაზის მიწისქვეშა საცავების მოწყობის შესახებ. სამთო ჟურნალი, თბილისი. 2001წ. 1 (6).

კ. ხაზალია, დ.გურგენიძე, გ.ახალკაციშვილი. საქართველოში ელექტროენერგეტიკის წარსული და მომავალი. მშენებლობა. 2006წ. #3 გვ.66-69.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მთავრობის ფორმირების ინსტიტუციონალური საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #1,(31) გვ. 87–91.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მმართველობის ფორმირების ინსტრუმენტალური ბაზა. ბათუმი. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 66–84.

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება და ნორმატიულ-ტექნიკური ბაზის შექმნის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. #4-6. გვ.54-56..