სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Tsutskiridze. Magnetohydrodynamic channel flow under time-dependent pressure gradient. . IFTOMM //Problems of Mechanics// International scientific journal. . 2006წ. Tbilisi, №2(23), pp.27-32, (Engl.).

M. Okrosashvili, M.Chikovani, A. Akhalkatsi, T. Gavasheli end oth.. Magnetometry and NMR Study of Nanosized Cobalt Powders Sinthesized With Electron-Beam Technology. Journal of the Georgian Ceramists´ Association. 2010წ. 2(23), pp. 88-94.

G. Sadunishvili, L. Giorgashvili, G. Karseladze. Main Boundary Value Problems of Stationary Oscillation of the Micropolar Thermoelasticity Theory for Domains Bounded by Spherical Surface. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Nova Scince Publishers, inc. Vol. 3, Issue 1, 1-15.

ბ. შერაზადიშვილი, ზ.ლიპარტია. Main Principles of Time Management (დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები) . სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა "განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები". 2017წ. მე–4 საერთაშორისო სამეცნ.კონფ. მასალების კრებული. 29–30 სექტემბრი 2017..

გ. არაბიძე, O.Vezirishvili . Main Problems and Development Outlook for Georgian Energy. Georgian Engineering News. 2001წ. # 3 გვ. 19-20.

G. Arabidze, G.Chitashvili, T.Jishkariani, A.Khetaguri. Main Prospects for Using Gas and Gas-Steam Turbines plants in power industry of Georgia. Georgian Engineering News,N2,Tbilisi,2006. 2006წ. .

გ. არაბიძე, T. Jishkariani, , A. Khetaguri. . Main Prospects for Using Gas and Gas-Steam Turbines plants in power industry of Georgia. Georgian Engineering News. 2006წ. #2, Tbilisi, pp.196-198..

თ. ჯიშკარიანი, Arabidze G.O. , Khetaguri A.G.. Main Prospects For Using Gas-and Gas-steam Turbine Plants in Power Industry of Georgia. Georgian Engineering News. 2006წ. #2, p.196-198.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. Management innovations in primary healthcare (case of Tbilisi children’s policlinics)”, ЕСОNОМIСS AND RЕGIОN. February,. 100. Scientific journal of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. . 2016წ. .

G. Nabakhtiani, I.Gioorgadze, K.Gorgadze, Sh.Khizanishvili. Management of Radiation Occupation Exposure in Georgia. Nano Studies. 2015წ. no.11 pp. 155-160.

G. Baghaturia, T. Dumbadze. Managerial Strategies for Georgian-Turkish Economic Relations. Journal of Business IBSU . 2013წ. Volume 2, Issue 2 გვ. 9.

ბ. გოდერძიშვილი. Managment of the financial saving of households. "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2015წ. ISSN. 2345-0355.

O. Gelashvili, I. Chkhetia, Dinesh K.C.. Managments of the Charge of Automobile fuel on Basis Logistical Systems in Conditions of the Motor Transportation Enterprises. Georgian Auto-Road institut, Transaction Tbilisi, . 2007წ. #3, p.138-140.

Z. Bogvelishvili, M.Barbakadze, G.Archvadze, E.Gegeshidze, N.Rusadze. Maritime Transport and Ecology . Georgian Technical University, International Conference "Transport Bridge Europe-Asia",Tbilisi . 2014წ. pp.163-166.

G. Giorgobiani. Markovian Decision Process for one Flow Control Problem. Georgian Engineering News. 2012წ. N 1.

ლ. ქადაგიშვილი, კ. კამკამიძე. marTva-TviTmarTva fsiqikuri mdgomareobis siRrmisaTvis. akademikos i. frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. 2010წ. “sainformacio da kompiuteruli teqnologiebi, modelireba, marTva”, moxsenebaTa Tezisebi, saqarTvelo, Tbilisi, 1-4 noemberi,gv. 145. .

მ. მესხია. masalebi, kvipros-saqarTvelos urTierTobis istoriidan XVIII s-Si. gamomc.: ''nekeri'', saiubileo krebuli miZRvnili SoTa mesxias 90 wlisTavisadmi. 2006წ. 307-337.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, B.Bulia, N.Maisuradze, A.Kandelaki. Mass Transport Peculiarities in Alumina Scale. Bulletin of Georgian AS, 169,№2. 2004წ. .

ნ. მაისურაძე, Mikadze O., Bulia B., Maisuradze N., Kandelaki A.. MASS TRANSPORT PECULIARITIES IN ALUMINA SCALE.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 2004წ. 169, 2, 2004, pp.309-311.

რ. თაბუკაშვილი. Massenkommunikation und Kommunikationsform „Betextungen“ im öffentlichen Raum. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 4(24) 2014.