სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. თევზაძე, ვ. არჩვაძე, ნ. მჭედლიძე. საცხოვრისი და მომსახურების სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #1(12), 44-48.

ვ. ვარდოსანიძე. საცხოვრისი, როგორც ურბანული განვითარების უმნიშვნელოვანესი ობიექტი.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

ნ. თევზაძე, ზ. კიკნაძე. საცხოვრისის არქიტექტურულ-სივრცული გადაწყვეტა შეზღუდული ტერიტორიის პირობებში. . 2006წ. #3(461), 33-36.

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ. . საძირკვლების ვარიანტული დაპროექტება და მათი ტექნიკოეკონომიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №2.

ნ. დარსაველიძე. საწარმოს ანტიკრიზისული მართვის პრობლემები . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. N-4(22) გვ.93-98.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ.. საწარმოს საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი . ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება",ISSN 1512--374X. 2008წ. #2 (6), გვ. 188-194.

ნ. კიკნაძე. საწარმოს ფინანსური ანალიზი ინვესტირების მიზნებისთვის. საქ.ტექ. უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2007წ. ISSN1512410x ; №4(4) გვ.53-59.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საწევი ბაგირის გავლენა ბაგირგზის მზიდი ბაგირის დატვირთვაზე. სამთო ჟურნალი. 2001წ. №1(6), 44-45 გვ..

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკუი ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 4 (1).

ზ. კვეტენაძე. საჭიროა თუ არა საქართველოს ისტორიის 'ხელახალი დაწერა~. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2010წ. #1(7).

ნ. თოფურია, ლეკიაშვილი ნოდარი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ ``კამაზ-ის`` მაგალითზე.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, #4 (16).

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, მ. ზურიკაშვილი.. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N4(16), .

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII. 2009წ. XLIII, გვ. 162-164..

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. XLIII, გვ. 141-143.

ყ. ნემსაძე. სახალხო მეურნეობაში ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. ტრანსპორტი. 2002წ. 1-2. 50-51გვ..

ი. კვესელავა. სახელმწიფო გადატრიალების პერიპეტიები აღმოსავლეთ საქართველოში (მე-19 საუკუნის დასაწყისი). თბილისი, კრებ.,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #1. 2011წ. .

ზ. კვეტენაძე. სახელმწიფო თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. სამეცნიერო შრომების კრებული "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. .

ი. გოცირიძე, null, დ. გაგუა , თ. ცაავა. სახელმწიფო საზღვრის გამტარ პუნქტზე ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2004წ. .

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფო-სამართლებრივი იძულება და ფილომენური სამართალი. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 2009წ. .