სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Nabakhtiani, I.Gioorgadze, K.Gorgadze, Sh.Khizanishvili. Management of Radiation Occupation Exposure in Georgia. Nano Studies. 2015წ. no.11 pp. 155-160.

G. Baghaturia, T. Dumbadze. Managerial Strategies for Georgian-Turkish Economic Relations. Journal of Business IBSU . 2013წ. Volume 2, Issue 2 გვ. 9.

ბ. გოდერძიშვილი. Managment of the financial saving of households. "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2015წ. ISSN. 2345-0355.

O. Gelashvili, I. Chkhetia, Dinesh K.C.. Managments of the Charge of Automobile fuel on Basis Logistical Systems in Conditions of the Motor Transportation Enterprises. Georgian Auto-Road institut, Transaction Tbilisi, . 2007წ. #3, p.138-140.

G. Giorgobiani, M. Nachkebia. Markovian Decision Process for one Flow Control Problem. Georgian Engineering News. 2012წ. N 1.

ლ. ქადაგიშვილი, კ. კამკამიძე. marTva-TviTmarTva fsiqikuri mdgomareobis siRrmisaTvis. akademikos i. frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. 2010წ. “sainformacio da kompiuteruli teqnologiebi, modelireba, marTva”, moxsenebaTa Tezisebi, saqarTvelo, Tbilisi, 1-4 noemberi,gv. 145. .

მ. მესხია. masalebi, kvipros-saqarTvelos urTierTobis istoriidan XVIII s-Si. gamomc.: ''nekeri'', saiubileo krebuli miZRvnili SoTa mesxias 90 wlisTavisadmi. 2006წ. 307-337.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, B.Bulia, N.Maisuradze, A.Kandelaki. Mass Transport Peculiarities in Alumina Scale. Bulletin of Georgian AS, 169,№2. 2004წ. .

ნ. მაისურაძე, Mikadze O., Bulia B., Maisuradze N., Kandelaki A.. MASS TRANSPORT PECULIARITIES IN ALUMINA SCALE.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 2004წ. 169, 2, 2004, pp.309-311.

რ. თაბუკაშვილი. Massenkommunikation und Kommunikationsform „Betextungen“ im öffentlichen Raum. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 4(24) 2014.

A. Chanishvili, I. Nakhutsrishvili. Matematical Model of Thermogravimetric Curves of FeCrAl(La) Alloy Oxidation in Air. Journal of Technical Science & Technologies. 2016წ. v.5/ N1/ 35-37.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, გ.გრიგალაშვილი. maTematikuri modelebi da algoriTmebi. stu samec. Sromebi #1, Tbilisi. Georgian Technical University, Transactions, #3 (414), Tbilisi, 1997. 1997წ. 8გვ.

გ. გავარდაშვილი, Iamze kasaburi. Mathematical Model of Landsli-de Flow Motion.. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2000წ. T.161, #1, 88 - 89 p. .

M. Okrosashvili, Antashvili L.,Tavadze G., Beradze B., Tsitsishvili M.. Mathematical model of changing temperature distribution in gun barrel while shooting process . Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2015წ. Vol. 65, p.p 3-11.

K. Kotetishvili, Kapanadze K.G.. Dekanosidze Sh.V. Kalandadze I.G.. Mathematical Calculation of the Role of Attendant Gradients in MRI. Nano-Studies. 2011წ. Tbilisi.n.3.4 2011.pp41-42.

K. Kotetishvili, Kapanadze K.G., Kalandadze I.G., Dekanosidze Sh.V. Mathematical Calculation of the Role of Attendant Gradients in MRI. . Nanostudies”, GTU. 2011წ. №4, pp.41-42.

გ. მეტრეველი, ვაზაგაშვილი, ჯიხვაძე, ხუციშვილი. mathematical formulation of collisional process by application of thin-walled shell model . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2011წ. №4(23).

ქ. ყაჭიაშვილი, Dolidze V.A. and Khvedeliani D.J. . Mathematical methods for guaranteed determination of lymph gland sizes by ultra-sonography. . Georgian Engineering News,. 2002წ. # 3, 75-80..

K. Bziava, I. Kruashvili, ინაშვილი ირმა, ლორია მადონა. Mathematical Model for the Definition of Heat Conductivity of Soil for Achieving the Harvest of Early Agricultural Crops. Annals of Agrarian Science. 2006წ. Vol. 4, №2, pp.98-101.

I. Kruashvili. Mathematical model of defining concentration and turbulent exchange coefficient in suspended streams. Annals of Agrarian Science, Georgian state agrarian university. 2005წ. V. 3 #1, pp.98-100.