სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. სახელმწიფოს ინოვაციური განვითარების თავისებურებები და მისი შეფასების კრიტერიუმები. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 1 (471).

ი. კალანდია. სახელმწიფოს მართვა პროფესიონალი პოლიტიკოსების საქმეა. . ელ-ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“. 2008წ. .

მ. ამირგულაშვილი. სახელმწიფოს როლის მოდიფიკაცია ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. #4.

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფოს სამართლებრივი რეგულირების ინტეგრალური და კერძო მეთოდები. შ. ფაფიაშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული.. 2015წ. 2015.

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფოს უნტეგრალური მართვის არსი და სამართლებრივი რეგულირების მეთოდები. სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები.. 2014წ. #2, 2014..

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. ანალები. 2012წ. .

ვ. სონღულაშვილი. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის სამართლებრივი ურთიერთობის თანამედროვე მოდელები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1.

ვ. სონღულაშვილი. სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი ურთიერთობა„ძეგლისწერის“ მიხედვით. „თემიდა“. 2011წ. #5.

გ. დოხნაძე. სახმელეთო ჯარების გადაადგილების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა უგზოობის პირობებში.. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი, კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2007წ. #7-8, გვ. 188-191.

ნ. ჟველია. საჯარო ხელისუფლება თანამედროვე სახელმწიფოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2016წ. №33, 44-47.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი, ირაკლი საბულუა. სეისმური ზემოქმედებისას სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 4.

ნ. ხუნდაძე. სეისმური-გრავიტაციული რხევების წარმოშობისა და რეგისტრაციის შესახებ. ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. №2(40), 142-144.

ქ. ჯიჯეიშვილი, მ. ამირგულაშვილი. სეკულარიზაციის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში. თსუს საერთაშორისო კონფერენციის ”ძირითადი რელიგიური ონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხების” მასალები. 2015წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი, ამილახვარი ლიზა. სეკულარიზმის დილემები და ქართული პოლიტიკური პრაქტიკა. თსუს დამეცნიერო კონფერენციის - ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ი.გაბრიჩიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სელური და ჩვეულებრივი წყალდიდობების პროგნოზის სამაუწყებლო სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.5.

თ. ბაციკაძე. სენ-ვენანის პრინციპის გამოყენების შესახებ თხელკედლიან ელემენტებში. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 1 (447).

ბ. გვასალია, ნ. ნატროშვილი. სვეტის ოპტიმალური განივი კვეთის გაანგარიშება. სტუ–ის სრომები, #2(472), გვ.9–13. 2009წ. @2(472), გვ. 9–13.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირება მონაცემთა გადაცემის მაღალსიჩქარიან ქსელში. «Georgian Engineering News». 2012წ. № 2, გვ. 29-33 .

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირების მეთოდი ფართოზოლოვან უგამტარო მობილურ ქსელებში (BWN-Broadband Wireless Network). „ინტელექტუალი“ . 2012წ. № 19, გვ.271-281..

ვ. ვარდოსანიძე. სივრცითი დაგეგმვა და ურბანული განვიტარება საქართველოში – არის თუ არა პოლიტიკის უქონლობა პოლიტიკა?. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიწის პოლიტიკის რეგიონული კონფერენციის მასალები.. 2003წ. .