სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სითხეებში PH-ის გაზომვის ელექტროდული სისტემები. საქართველოს მეცნიეერებათა აკადემია. . 2014წ. .

ნ. მაისურაძე. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22.

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. სიმტკიცის კლასიკური კრიტერიუმების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. N 3.

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. სიმძლავრის რეგულირება UMTS სისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი "განათლება". 2013წ. № 2 (8).

ს. ჩქოფოია. სირიის კონფლიქტის თავისებურებები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34.

მ. მოისწრაფიშვილი, რ. გაჩეჩილაძე. სისტემა `რელსი-თვალი~-ს პრობლემები სალიანდაგო მეურნეობის თვალსაზრისით. ინტელექტი. 2007წ. #1(27), გვ. 16-22. ISSN 1512-0333.

მ. მაცაბერიძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები. გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. გვ.189.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება და მიზნები. . ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. . 2014წ. #13, .

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიები. . ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2014წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების არსი სისხლის სამართლის პროცესის ერთიან სისტემაში. . ჟურნალი `თემიდა. 2014წ. #9 (11) .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე.. ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2012წ. #1-2, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დამთავრება გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~. 2012წ. #4, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2012წ. #3, .

თ. ბაციკაძე. სიცოცხლე მარადიულია. “სოციალური ეკონომიკა”სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №5.

მ. მაისურაძე. სკულპტურის სივრცული აღქმის ზოგადი კრიტერიუმები;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები. 2001წ. 3(436).

ი. მეტრეველი. სოკო Alternaria alternate-ს პათოგენობა და დაავადების საინკუბაციო პერიოდი. საქართველო ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN1512-0686, თბილისი, გვ 336-338.

ა. სონღულაშვილი. სომხური ეკლესიის პრეტენზიები საქართელოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2008წ. #2, გვ. 308-321.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი, ს.მებონია. სორედსაგნილი დგარების ასპირაციული სისტემის სრულყოფა. სტუს შრომები. 2008წ. #4(462), 3 გვ..

თ. თევზაძე, ჟ.მამასახლისი, გ.ჩახაია. სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ღონიძიებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტომი 117. 2011წ. გვ.57-58.