სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ქ. მახაშვილი, 19. ძაგანია თ., მანაგაძე ა., ფადიურაშვილი ზ., კოლომიკოვი ს., ფადიურაშვილი ვ., იაშვილი ნ.. სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები.. Transactions. Georgian Technical University. Automated Control Systems, . 0წ. #2(13), 2012..

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ზ.. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების კონტროლის ტიტრომეტრულ მეთოდებზე დაფუძნებული სისტემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2012წ. 2(!3).

ი. კუტუბიძე. სოციალური კონტროლი და სოციალური გადახრები . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №2, 322გვ.

ნ. თევზაძე. სოციალური საცხოვრისის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2005წ. #3(457), 105-108.

თ. ბერიძე, ჯანჯღავა ნ.. სოციალური სტატისტიკის კვლევის თავისებურებანი და ანალიზის მეთოდურ-პრაქტიკული ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 71-77.

გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

ი. კუტუბიძე. სოციოლოგიის როგორც მეცნიერების საგანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №31.

ო. ტომარაძე. სპექტრული გაზომვები. ფურიე და ვეივლეტ გარდაქმნების შედარება.. სტუ. 2017წ. სტუ მართვის ატომატი– ზებული სისტემები შრომები ISSN1512-3979 №2(23).

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. სპილენძ-თუთიის მინერალების სელექციის საკითხები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22 .

რ. ენაგელი, ა. შეყილძე. სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2010წ. #1(24), გვ. 58-59;.

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინი XXI საუკუნის პოლიტიკური ტექნოლოგია . ჟურნ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინტექნოლოგიების როლი თანამედროვე პოლიტიკაში. ჟუნრ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., # 13.

ი. კვესელავა. სტალინიზმი, სტალინის პიროვნულ-პოლიტიკური შტრიხები. თბილისი, კრებული ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #1, . 2009წ. .

ი. ფრანგიშვილი. სტატისტიკური დაკვირვებების არსი და ძირითადი ამოცანები. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი``. 2007წ. 3 ტომი. გვ.5.

ი. ფრანგიშვილი. სტატისტიკური მაჩვენებლები და სტატისტიკური სიდიდეები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი`` . 2005წ. 1 ტომი. გვ.7.

თ. ბერიძე. სტატისტიკური მეთოდების - "მონტე-კარლოსა" და "ბუტსტრეპის"გამოყენება კომპიუტერულ მოდელირებაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2009წ. .

ნ. ხაბეიშვილი. სტილი ინტერიერის დიზაინში.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N2. გვ.59–69. ISSN 1512-3316.

გ. გავარდაშვილი, ნათია გავარდაშვილი, იამზე კასაბური. სტიქია საქართველოს სამხედრო გზის მლეთა-გუდაურის სერპანტიან უბანზე და მისი შეფასება.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 7-9.

რ. დიაკონიძე, დიაკონიძე ბ.. სტიქიური მოვლენები, ეკოლოგიური კატასტროფები და ბუნებრივი გარემოს ცვლილება გლობალური დათბობის ფონზე. ჟურნალი ”საქართველოს გეოგრაფია”. 2006წ. # 5, გ.82-85.

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, პ.გიორგაძე, ნ.მურღულია. სტოქასტიკური განუსაზღვრელობის პირობებში წყალდიდობის საანგარიშო ხარჯის მოდელირების შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,3(10), გვ.5. თბილისი. 2008წ. .