სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სტოქასტიკური სისტემების სემანტიკურ-ქსელური ინტერპრეტირება. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები.. 1997წ. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 31-37 გვ. .

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი.. სტოქასტიკური სისტემების სემანტიკური ქსელური ინტერპრეტაცია. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 1997წ. .

ზ. გასიტაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვა და ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემათა ანალიზში. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა N 7-9. 2000წ. .

გ. იაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვის თეორიული საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №1(13), გვ. 387-389.

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. სტრატეგიული დანიშნულების ნავთობისა და გაზის მიწისქვეშა საცავების მშენებლობის აუცილებლობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. .

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეფცია მცირე წარმოებაში. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2007წ. № 4, გვ.51-60.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის პროცესი მცირე ბიზნესში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №3(7), გვ. 114-121.

ი. კუტუბიძე. სულიერ ღირებულებათა პრობლემა გლობალიზაციის პირობებში. უნივერსალი. 2012წ. 150-164გვ.

დ. გორგიძე, ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია(ჯაფარიძე), , გორგიძე ივანე, ჯავახაძე გურამი. სულიერი და მატერიალური ერთი სუბსტანციაა. საერთაშორისო კონფერენციის "მეცნიერება და რელიგია" შრომები. 2005წ. .

ნ. რაზმაძე. სუპერპლასტიფიკატორის გავლენის კვლევა მსუბუქ ბეტონებში. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2003წ. #4-6, 88-90 გვ..

ნ. კუციავა, ნ.სინაურიძე. ს.ბაძგარაძე. ნ.კუციავა, თ. ქანთარია, თ. ქანთარია, რ. ქაცარავა. სუსპენზიის მოცულობის ერთეულში მიკროსფეროების რაოდენობისა და თავისუფალი მოცულობის გაანგარიშება შიდა დიამეტრსა და კედლის სისქეზე დამოკიდებულებით.. ჟურნალი "კერამიკა". 2017წ. ტ. 19 N 1(37) გვ. 20-24.

ნ. ჯავახიშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურე-ბის სივრცითი კოორდინატების განსაზღვრა სტერეო-გრაფიული გეგმილების საშუალებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), . გვ. 94-100.

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 2 (5).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2010წ. №4(19).

ს. ხიზანიშვილი. სწავლების იდეის ალტერნატივები (ქართული და ამერიკული განათლების სისტემის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. # 25, g. 80-85.

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. სწავლების ორგანიზაციის ფორმები . სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, დ.ბედუკაძე, ჯ.ნიჟარაძე. სწორკუთხოვანი ფირფიტის ბრტელი დაძაბული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10)..

რ. მახვილაძე, სოხაძე ბ.. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებელ–მენეჯერები?. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2010წ. №1(16).

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებლ მენეჯერები?. "მშენებლობა" #1(16) 2010წ. 0წ. .