სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, მ. თოდუა. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში.. . მშენებლობა (სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. ISSN 1512-3936, N 2(9), 44-49, თბილისი.

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. სხვადასხვა რიგის ზოგიერთი კენტ-ნახშირბადატომიანი ნახშირწყალბადების კონტაქტურ-კატალიზური გარდაქმნა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N12 (2) გვ.167-169.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ.რურუა. სხვადასხვა სიგანის ლიან¬დის ლიანდაგების შეერთე¬ბი¬სა და გადაკვეთის თავისებურებანი. ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4, გვ.31-33.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. სხვადასხვა სიგანის ლიანდის ლიანდაგების შეერთებისა და გადაკვეთის თავისებურებანი. “ტრანსპორტი”, . 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 გვ.31-33.

თ. სუპატაშვილი. სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა BaSO4 სუსპენზიის ოპტიკურ სიმკვრივეზე”. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. #361, 26-28.

თ. სუპატაშვილი, თ. სუპატაშვილი. სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა ბარიუმის ქრომატის სუსპენზიის ოპტიკურ სიმკვრივეზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #4, 335-336.

უ. ზვიადაძე, ზ. ღაღანიძე. ტალახის ვულკანები – ტერიტორიის ნავთობშემცველობის მაჩვენებელი. ჟურნალ “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #10-12, გვ. 31 - 35. 2009წ. ISSS 0130-7061.

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის ანგარიშის ზოგიერთი პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტის შესახებ . ჟურნალი „საიტორიო ვერტიკალები”. 2012წ. №24, გვ. 251-256..

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი ასპექტები, №1(7-8), 2012-2013 წწ., გვ. 60-63.. ჟურნალი „კრიმინოლოგია”. 2012წ. №1(7-8), გვ. 60-63..

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი და პოლიტიკური ასპექტები . ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი”. 2012წ. №1(17), გვ. 21-30..

კ. ხაზალია, თ.გველესიანი. ტალღური მოძრაობის მოდელირების შესაძლებლობის ფარგლები კონკრეტულ ექსპერიმენტულ კვლევისას. ენერგია ISSN 1512-0120. 2010წ. #3(55) გვ-20.

რ. მიშველაძე. ტანჯული, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’,15 გვ.. 2008წ. .

ი. გოგუაძე. ტარიბანის ნავთობის საბადოზე ჭაბურღილის ნიკო #1 არასწორი ექსპლუატაციის გამომწვევი მიზეზები და НКТ-ს შემწოვი ნაწილის საწმენდი მოწყობილობა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #11, 66-70 გვ..

შ. კელეპტრიშვილი. ტეთისის ჩრდილოეთი ზოლის ქვედაცარცული ნალექების ბიოსტრატიგრაფია ბელემნიტიდების მიხედვით. სსიპ ჰიდროგეოლ. და სინჟ. გეოლ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2007წ. ტომი XVI, გვ.282-287.

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი გ.ზღულაძე. ტეილორის ოპერატორის მდგრადობის შესახებ . სტუ სტამბა სამეცნიერო შრომები . 1990წ. N 7(363) ISSN 0201-1467.

ჯ. ხუნწარია, კ. ხოშტარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. ტელეკომუნიკაციის პირველადი, საარხო და სახაზო სიგნალები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

მ. ლაპიაშვილი, შ.ჩიხრაძე, რ.ჩიხრაძე, ს.სტამბოლიშვილი. ტენიანობა როგორც საძირკვლის გრუნტის გტანმსაზღვრელი ფაქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. №3(473).

მ. მელქაძე, ნანული თევზაძე. ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2010წ. 2(17), 224-230, ISSN 1512-102X.

რ. მიშველაძე. ტერენტი გრანელი, .. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე, ეროვნული მწერლობა’’, 40 გვ. 2008წ. .

ლ. ფურცელაძე. ტერიტორიების ეკოლოგიური რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 223-228.