სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. სტუ, №3, გვ. 185-188..

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინ კავკასიის ინტერპრეტაციისათვის. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2, .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კავკასია ბერძნულენოვან ტექსტებში. მსოფლიო და კავკასია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.111–112.

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმი სახელმწიფოთა უმრავლესობის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. №1.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. №3, გვ. 229-231..

ლ. კაპანაძე. ტეტჩერი და ტეტჩერიზმი.. მსოფლიო და გენდერი. . 2015წ. #1 (1) გვ; 20-25.

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხიანი მშენებლობა. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-3936, №1(20), გვ. 50–53.

გ. ლობჟანიძე. ტექნიკურ–ტექნოლოგიური პროგრესი საქართველოს სამთო მრეწველობაში, . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №4–6, გვ.13–17 , 2005. 2005წ. №4–6, გვ.13–17 , 2005.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. ტექნოლოგიური პროცესის მრავალპარამეტრული სტატისტიკური კონტროლის ეფექტურობის უზრუნველყოფის საკითხები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2016წ. 2 (22).

თ. ბაციკაძე. ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები „სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №4.

რ. პატარაია, ი. ორჯონიკიძე, ვ. ჯამარაშვილი. ტექნოპარკის საპროექტო წინადადება ბორჯომ–პარკისათვის . ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ტოპოგრაფიული ზედაპირის გადაკვეთა წრფით კომპიუტერული . სგმა “მოამბე” . 2010წ. N 11 4გვ. ISSN1512-195X.

მ. დემეტრაშვილი . ტორისა და სფეროს თანაკვეთის წრის აგება კვადრატული გარდაქმნის გამოყენებით.. სტუ–ს შრომები ISSN 1512-0996. 2006წ. № 1(459), გვ 126–130.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ტრადიცია და არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2011წ. № 1, 205-209გვ..

მ. დავითაია. ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „კამარა“ 2(5), ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. ISSN 1512-2956, (გვ.62-65);.

მ. დავითაია. ტრადიციის თემა XX საუკუნის იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში. "შრომები" 1(16) საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. ISSN 1512-102X, (გვ.209-212);.

ნ. ხაბეიშვილი. ტრადიციული ინგლისური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N10. გვ.56–67. ISSN 1512-3316.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, თ.სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ.ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სარტანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის რკინიგზის მონაკვეთის მაგალითზე . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. # 363 გვ.44-52.

გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #363. თბილისი, გვ. 44-52.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე.. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #363. გვ. 44-52 .